Tutukluğunun 100. gününde ADALET ve ÖZGÜRLÜK istiyoruz!

BÜŞRA HOCAMIZIN TUTUKLULUĞUNUN 100.GÜNÜNDE ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ!

Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu’nun tutuklandıkları gün, Adliye önünde şöyle söylemiştik:

“Ahmet ??k “Dokunan Yanar!” demi?ti, ?imdi de me?ru Kürt siyasal ve toplumsal hareketine “Yakla?an Yanar!” …mesaj? verilmeye çal???l?yor. Prof. Dr. Bü?ra Ersanl?’y? ve Rag?p Zarakolu’nu da bu çembere sokmak isteyenlerin hedeflerinin, Kürt halk?n?n demokratik taleplerini destekleyen, bu talepleri sahiplenen ayd?n ve akademisyenlere aç?k bir mesaj yollamak oldu?u aç?kt?r. Düzenin yeni bekçileri emin olsunlar ki mesaj al?nm??t?r. Fakat al?nan mesaj, bekledikleri etkinin tersi bir sonuç do?urmu?tur. Zira bu mesaj? alanlar, Bü?ra Ersanl? gibi bu ülkenin yüz ak? bilim insanlar?n?n rahle-i tedrisat?ndan geçmi? ö?rencileri, okuyucular? ve Rag?p Zarakolu’nun y?llard?r büyük fedakârl?klarla yürüttü?ü türde yay?nc?l???n meyvelerinden beslenmi? yolda?lar?d?r. Okumay?, yazmay? salt mesleki faaliyet olsun diye de?il, bask?n?n her türlüsüne aktif olarak kar?? durmaya dayal? bir sorumluluk eti?i alt?nda gerçekle?tiren Türkiye’nin e?itim emekçileri, bilim insanlar? ve ayd?nlar? ba?ta olmak üzere tüm demokrasi ve özgürlük yanl?lar?, dünün 12 Eylülcülerine boyun e?medi?imiz gibi bugün AKP’nin otoriter rejimine de boyun e?meyece?iz.”

Bu sözün hakk?n? verdi?imizi kim söyleyebilir ki?
Herkesi, hepimizi… özele?tirilerimizi vermek ve Bü?ra Hoca ile Rag?p Zarakolu’na ve tabii onlar gibi di?er siyasi dü?ünce tutuklular?na sahip ç?kma kararl?l???m?z? yeniden tazelemek için, tutukluluklar?n?n yüzünce gününde düzenleyece?imiz bas?n aç?klamas?na ça??r?yoruz.

Tarih ve Saat: 08 ?ubat 2012 (Çar?amba) 12.30
Yer: Be?ikta? A??r Ceza Mahkemesi Önü

E??T?M SEN ?STANBUL ÜN?VERS?TELER ?UBES?