Siyaset Akademisi’nde Ders Vermek İstiyoruz

Prof. Dr. Bü?ra Ersanl?’n?n yasal bir siyasi partinin me?ru faaliyetleri çerçevesinde olu?turulmu? siyaset akademisinde ders verdi?i için tutuklanmas? sürecini esef ve kayg? ile izledik. Siyasi partilerin e?itim faaliyetleri siyaset kültürünü güçlendirmeye oldu?u kadar, akademinin sözünü hayatla bulu?turmaya olanak sa?lad??? için de vazgeçilmezdir. Bü?ra Hoca’n?n tutuklanmas? toplumsal muhalefetin olgunla?mas?na ve üniversitenin sözünün hayatla bulu?mas?na olan tahammülsüzlü?ün yeni bir örne?idir.
Akademisyenler olarak birçok farkl? kurum ve kurulu?ta, sivil toplum örgütünde ders verdik ve vermeye devam edece?iz. Uzmanl?k alanlar?m?z çerçevesinde yer ald???m?z e?itim faaliyetlerinin terör faaliyeti olarak damgalanmas?n? kabul edemeyiz.
Üniversite ve siyaset üzerindeki bask?ya dur diyebilmek için BDP Siyaset Akademisi’nde ders vermek istiyoruz!

 

http://imza.la/akademide-ders