Büşra Ersanlı Kimdir?

Prof. Dr. BÜŞRA ERSANLI

Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

Tel: 0532 483 22 33

Mail: ersanli@gmail.com ; bersanli@marmara.edu.tr

 

1990 yılından beri Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü; Siyasal Bilgiler Fakültesi (2012-) öğretim üyesidir. 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü’nden yüksek lisans (1981) ve doktora (1989) dereceleri almıştır. Prof. Dr. Şerif Mardin’in danışmanlığında yazdığı ve Türk tarih tezini konu aldığı doktora tezi daha sonra kitap olarak basılmıştır.

İngiltere, Fransa ve Rusya’daki çeşitli akademik kurumlarda araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan Ersanlı’nın başlıca akademik ilgi alanları arasında siyaset kuramları ve ideolojiler, Türkiye’de resmi tarih yazımı, Orta Asya, Kafkaslar, Rusya Federasyonu, Avrasya çalışmaları ve toplumsal cinsiyet bulunmaktadır. İngilizce’nin dışında okuma düzeyinde iyi derecede Fransızca, Özbekçe, Türkmence bilen Ersanlı, 2006-2009 döneminde Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün başkanlığını yürütmüştür.  1999’da ise bu bölümün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından üstün başarı ödülüne layık görülmüştür.

1992-1996 döneminde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı’nın danışmanı olarak da görev yapan Ersanlı bugüne kadar pek çok kitap ve makale yazmış, ayrıca sayısız ulusal ve uluslararası bilimsel konferansta bildiriler sunmuştur. Bir siyasal aktivist olarak da tanınan Ersanlı, İnsan Hakları Dernekleri, KA-DER Kadın Adayları Eğitme Derneği, AÇEV-Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı gibi birçok derneğin eğitim çalışmalarına destek vermiştir. Ayrıca Türkiye Ekonomi ve Sosyal Tarih Vakfı, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, 10 Aralık Hareketi, Barış Meclisi, TÜSES ve daha birçok sivil toplum kuruluşuna, kurucu, üye ve eğitmen olarak destek vermiştir. 2012’den bu yana Türkiye’de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GİTTürkiye) ve Üniversitelerarası Dayanışma Platformu/Eşgüdüm Kurulu üyesidir.

2009 yılında Demokratik Toplum Partisi (DTP) Parti Meclisi’ne seçilen Ersanlı, daha sonra Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Parti Meclisi üyesi olarak TBMM çatısı altında başlatılan yeni anayasa hazırlık çalışmaları çerçevesinde BDP Anayasa Komisyonu’nda yer almış ve partiler arası hazırlık ve uzlaşma görüşmelerine katılarak bilimsel ve siyasal birikimini yeni anayasa sürecine yansıtmaya çalışmıştır. 2011 Ekim sonunda “KCK davası” kapsamında tutuklanmış, 8,5 ay sonra toplanan ilk duruşmada tahliye olmuştur.

Halen Marmara Üniversitesi SBF’de Sosyal Bilim Yöntemleri, Toplumsal Cinsiyet doktora seminerleri ve İdeolojiler, Kafkasya Orta Asya Politikaları dersleri vermektedir.

 

Professor of Politics and History

Prof. Büşra Ersanlı has been working at the Department of Political Science and International Relations of Marmara University, Istanbul since 1990. She obtained her BA degree in 1978 at the Department of English Language and Literature of Boğaziçi University in Istanbul. She completed her MA and PhD at the Department of Political Science of the same university respectively in 1981 and 1989. Her PhD thesis titled “A Cultural Dimension of the Kemalist Revolution: The Turkish History Thesis” was written under the guidance of acclaimed political historian Prof. Şerif Mardin.

Prof. Ersanlı conducted research in various institutions abroad including Hull University, U.K. (1983-84), Paris (BN), Cambridge (CUL), and London (LSE and BL) 1986, 1988, 1993, Paris (EHESS) 1997 and St. Petersburg (2000). Her main areas of interest include political theory, theories of nationalism, nationalistic historiography in Turkey, Central Asia, Caucasus, Russian Federation, Eurasian Studies and gender studies. Apart from English, she also has reading skills in various languages including French, Uzbek, Turkmen. She is at the same time the previous Chair of the Department of Political Science and International Relations of Marmara University (2006-2009). In addition, she received an award from the Faculty of Economic and Administrative Sciences of this university in 1999 for her extraordinary achievements in the field of political science.

Prof. Ersanlı, who also worked as an advisor to the Turkish Minister of Culture between 1992 and 1996, has written many books and articles and presented papers in national and international academic conferences. She is also known as a political activist. She gave extensive support to many NGOs in Turkey including various human rights associations, KA.DER (the Association for the Support and Training of Women) and AÇ-EV (Mother Child Education Foundation). She has also been a founding member of  Turkish Economic and Social Studies Foundation, member of Association of University Professors, Helsinki Citizens Assembly, 10 December Movement, Peace Assembly, TÜSES (Foundation for Turkish Social, Economic and Political Research) and many other NGOs as founder, member and trainer. Since 2012 she is actively working for International Workgroup on Academic Liberty and Freedom of Research in Turkey (GITTurkey) and a member of Inter-universities Solidarity Platform (ÜDP).

In 2009, Prof. Ersanlı was elected to the Party Assembly of the Democratic Society Party (DTP) and Peace and Democracy Party (BDP-2010). She has been included in the commission that was established within the BDP for writing a new constitution under the roof of the Turkish Grand National Assembly 2011. Contributing to the preparation and consensus-building talks held with the representatives of other political parties, Prof. Ersanlı has continued to reflect her experience as a political scientist and activist in the constitutional process. She was arrested in 2011 October the 29th under anti-terror law and was released during the first session of the trial after 8,5 months.

Since 2012 she is conducting seminars on gender studies and social science methods and gives lectures on Political Ideologies and History and Politics of the Caucasus and Central Asia at Marmara University Political Science faculty.

PUBLICATIONS AND ACTIVITIES / YAYINLAR VE FAALİYETLER

Kitaplar/Books

 1. Bulut Falı: Bir BDP’linin Cezaevi Tanıklığı, (Reading the Clouds: A Prison Testimony), İstanbul, Can Yayınları, 2014.
 2. İktidar ve Tarih, Türkiye’de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu (1929-1937), (Political Power & History, “Official History” Thesis in Turkey), Istanbul, AFA, 1992 (2nd expanded edition, 1996, 1998, 4th edition İletişim Yayınları 2002, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015).
 3. (with/ile Günay Göksu Özdoğan & Nesrin Uçarlar) Türkiye Siyasetinde Kürtler, Direniş, Hak Arayışı, Katılım (Kurds in Turkey’s Politics: resistence, struggling for rights and participation) İstanbul, İletişim Yayınları, 2012. 2. Baskı 2014, 3. Baskı 2016.
 4. (co-authored with/ile İbrahim Mazlum) Her Yerde Her Zaman Siyaset: Türkiye’de Siyasal Kültür, Siyasal sistem ve Kadın (Politics Everywhere: Political Culture, Political System and Women in Turkey), KA-DER, İstanbul, 2008. 2. Baskı 2009, 3. Baskı 2013
 5. (edited with/ile Hüsamettin Memedov) Söz’ün, Saz’ın, Ateş’in ülkesi: Azerbaycan (Azerbaijan: The Country of Words, Sound and Fire) İstanbul, DA Yayıncılık, 2004.
 6. (edited with/ile Orazpolat Ekaev) Türkmenistan’da Toplum ve Kültür (Society and Culture in Turkmenistan), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998.
 7. (derleme/edition) Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, (A Culture Profile of The Turkic Republics) TC Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 1995.
 8. (derleme/edition) Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan (The First Years of Independence: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan), TC Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 1994.

Editor of Special Issue / Dergi Özel Sayı Editörlüğü

Akademik Araştırmalar Dergisi – Avrupa-Avrasya Özel Sayısı (Special Issue on Europe-Eurasia, Journal of Academic Studies), Cilt 6 Sayı 23, Ocak 2005.

Advisory Board Membership in Journals / Akademik Dergi Danışma Kurulu Üyeliği

Akademik Araştırmalar Dergisi, Avrasya Etüdleri, Perceptions, European Journal of Turkish Studies (EJTS).

Articles / Makaleler (Günlük gazetelerde yayınlananlar hariç / Excluding the articles on daily papers)

 1. “History Plays Hide and Seek in Turkey” to be published by Georg-Eckert-Institut, Braunschweig in a reference book “History Education Under Fire” reflecting worldwide conflicts in history education with the participation of academics from 40 different countries, 2016 (forthcoming).
 2. “Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetim, Yerel Katılım” (Local Governance, Subsidiarity, Local participation), BİRLİK dergisi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği yayını), sayı: 16, Şubat-Mayıs 2015, sf. 54-60.
 3. “The Coverage of Central Asia: The 1990s and Beyond”, in Historiography and Nation-Building among Turkic Populations, İstanbul, Swedish Research Institute, 2014, pp. 31-47.
 4. “Yerel Yönetimlerde Kadın, Okul-Politika” ( Women, School-Politics in Local Administrations), KESK Kadın Dergisi, KESK’in Sesi Özel Sayısı, 8 Mart 2014, s. 37-40.
 5. ”For Women’s Equality in Politics” introduction, in DER Constitution and Equal Representation Seminar, KADER Yayınları, 2013, 5-12.
 6. ““Terör”de “Error” var”” (“There is Error in “Terror”), Güncel Hukuk, Kasım 11-107, 2012, s. 16-17.
 7. “Eşitlik ve Yerellik: Anayasanın Meşruiyeti için Başlangıç İlkeleri”(Equality and Localism: The primary principles for the legitimacy of the constitution), Express Dergisi, Haziran 2012, s. 129, s. 24-26.
 8. “Tools for Epiphany in New Histories in Central Asia – Sudden revelation but gradual change in history textbooks”, in Eurasia Twenty Years After (eds Anita Sengupta, Suchandana Chatterjee, Susmita Bhattacharya), Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, India, Shipra Publications, 2012, pp. 78-92.
 9. with Halil Bayhan, “Demokratik Özerklik: Statü Talebi ve Demokratikleşme Arzusu” (Democratic Autonomy: Demand for Status and Desire for Democratization) in Büşra Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan & Nesrin Uçarlar- eds) Türkiye Siyasetinde Kürtler, Direniş, Hak Arayışı, Katılım, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, pp. 203-250.
 10. with G.G.Özdoğan, ““Obstacles and Opportunities: Recent Kurdish Struggles for Political Representation and Participation in Turkey”, Southeastern Europe, v.35, no.1, January 2011.
 11. (Translated and published as “Kürtlerin Türkiye’de Yakın Dönem Siyasi Temsiliyet ve Katılım Mücadeleleri” in (Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan & Nesrin Uçarlar- eds) Türkiye Siyasetinde Kürtler, Direniş, Hak Arayışı, Katılım, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, pp. 17-57.
 12. ““Türkistan” kavramı üzerine”, Türk Dış Politikası (On the concept of Turkistan)– Türk Dış Politikası Sempozyumu (13-14 Nisan 2005) Tutanak ve Bildirileri (editörler: H. Necefoğlu, K. Kuzucu, F. Osmanoğlu), Kafkas Üniversitesi, Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Yayınları No:2, Kars, 2010, s. 128-133.
 13. “Türkiye’de Anadil Algısı ve Siyaseti” (Understanding the mother tongue and making language policy in Turkey), Uluslararası Katılımlı Anadili Sempozyumu -2-, Bildiriler Kitabı, Ankara, Eğitim Sen Yayınları, Mayıs 2010, s. 306-320.
 14. “Silah Siyaseti ve …..sızlanma”, (The Arms Politics and… groaning) in BİANET website, Haziran 2009, available from http://bianet.org/bianet/siyaset/115297-silah-siyaseti-ve-sizlanma
 15. “Filistin/İsrail Vicdanı ve Uluslararası Sivil Toplum” (Palestine/Israel Conscience and International Civil Society), in BİANET website, available from http://bianet.org/biamag/dunya/111853-filistin-israil-vicdani-ve-uluslararasi-sivil-toplum
 16. “La Imagen de Europa: fragmentada y estâtica en los libros de texto reciento de historia en Turquia” (The Image of Europe: fractured and frozen in recent history textbooks) translated by Paloma Gomez Crespo in Conociendo al Otro El islam y Europa en sus manuales de historia (The Importance of Textbooks on the Knowledge of Other Cultures) (ed. By Luigi Cajani), published in Spain – in Spanish by Santillana, Madrid, October 2008.
 17. “”Büyük” Ortadoğu “Küçük” Kafkasya” (The “Great” Middle East, The “Small” Caucasus) , in BİANET website, Ağustos 2008, available from http://bianet.org/bianet/dunya/108976-buyuk-ortadogu-kucuk-kafkasya
 18. “Political Power and Peace Initiatives: The case of Turkey”, Proceedings of II International Forum on “Globalization and Dialogue Between Civilizations”, May 24-25 Tbilisi, 2008.
 19. “Gençkızlarda ve Kadınlarda Özgürleşme Algıları” (Perceptions of Emancipation in Young Women), Sentez, s. 3-5, Marmara Üniversitesi International Relations Club Publication.2008.
 20. “Naming Turkish Language Politically: Ottoman Language, Sun-Language, Azerbaijan Language”, Language, Society, History: The Balkans in English and in Greek), 2007, pp. 101-129, Thessalonique, Centre de la Langue Grecque.
 21. “Identity-actor configurations in and around the Caucasus: The case of Turkey”, published in the Proceedings of the Baku International Conference (26-29 May 2007) “Particularities of the Political Situation in the South Caucasus and Approaches of External Powers”, Rosa Luxemburg Foundation, Almanya, 2007.
 22. “Vatandaşlık Halleri: sözel ve sayısal” (States of Citizenship, oral and written), Amargi aylık feminist dergi, İstanbul, Aralık 2007, s. 16-17.
 23. “İçli-Dışlı Siyasal Faaliyet: Aracı Kurumlar Toplumsal Hareketler” (Domestic-External Political Action: Intermediary Organizations and Social Movements), in Sivil Toplum ve Dış Politika (Civil Society and Foreign Policy) (derl. Semra Cerit Mazlum ve Erhan Doğan), Bağlam Yayınları, 2006, s. 25-34.
 24. “Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik” (Historiography: Temporal Security), Muhafazakar Düşünce, yıl 2 s. 7 Kış 2006, s. 55-66.
 25. co-authored with Thalia Dragonas and Anna Frangoudaki, “Greek and Turkish Students Views on History, the Nation and Democracy”, in Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey (eds. Faruk Birtek and Thalia Dragonas), London, Routledge, 2005, pp. 161-189
 26. “Türk Okullarının Eğitim ve Etkileşim Yönü” (Education and Interaction in Turkish Schools), Barış Köprüleri, Dünyaya Açılan Türk Okulları, (editörler: Toktamış Ateş, Eser Karakaş, İlber Ortaylı), Ufuk Kitap, 2005, s. 221-23.
 27. “Avrupa Kabına Sığmıyorsa Önce Avrasya ile Genişler” (Europe can expand as Eurasia), Akademik Araştırmalar Dergisi, Avrupa-Avrasya Özel Sayısı, Sayı Editörü: Büşra Ersanlı, Cilt 6 Sayı 23, Ocak 2005, pp. 1-8.
 28. co-authored with Vişne Korkmaz, “Russian Eurasianism: Model for Iran and Turkey?”, Turkish Review of Eurasian Studies 4, OBİV, (2004 May-June), pp. 99-133.
 29. “Naming Turkish Language Politically“, in Etudes Balkaniques, Quarantieme Année 3, 2004, pp. 108-120.
 30. “Politics of Difference, Danger, Dialogue” paper presented at the forum called 1st International Forum on “Globalization and Dialogue Between Civilizations” published in Tbilisi 2005.
 31. “Sosyal Adalet Dünya Siyasi Gündeminden Düştü, Ya Türkiye”, (Social Justice is no longer on the world agenda, what about Turkey?), Türkiye Günlüğü, s. 77, Yaz 2004, s. 59-63.
 32. “Aracı Kurumlar, Toplumsal Hareketler”, DA Diyalog Avrasya (Türkçe ve Rusça Turkish and Russian), s. 14, Güz 2004, s. 12-17.
 33. “İnsan Güvenliği ve Konforu Açısından Anadil Eğitimi: Sovyet Deneyimi”, (Native Language training for Human Security and Confort: The Soviet Experience), Avrupa Briliği Sürecinde Dil Hakları, Yayına hazırlayan Ebru Uzpeder, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayını, s. 29-34, Istanbul, 2003.
 34. “Özgürlüğün Genişlemesinden Güvenlik Çıkar Mı?” (Could the “enlargement” of freedom end up with security?) DA Diyalog Avrasya, (Türkçe ve Rusça), s. 10, Güz 2003, s.78-81.
 35. “Kafkaslar, Analiz ve Beklentiler” (Caucasus, analysis and prospects), Orta Doğu’nun Siyasi ve Stratejik Durumu, Ankara, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 2004, s. 105-110.
 36. “History Textbooks as Reflections of the Political Self: Turkey (1930s and 1990s) and Uzbekistan (1990s)”, Special Issue on “Nationalism and the Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia” (ed. Juan R. I. Cole) in International Journal of Middle East Studies, Vol. 34, No.2, May, 2002, pp. 337-349.
 37. “The Ottoman Empire in the Historiography of the Kemalist Era: A Theory of “Fatal Decline”, in The Ottomans and The Balkans: A Discussion of Historiography (eds. Fikret Adanır and Suraiya Faroqhi), Leiden, Brill, 2002, pp. 115-154.
 38. “Zihinsel Sınır Güvenliği” (Security of Mental Borders), tarihi silahsızlandırmak: çağdaş bir tarih eğitimi özel dosya, Toplumsal Tarih, Cilt 16, sayı 100, Nisan 2002, s. 34-36.
 39. “Geleneğin İhyası: Türkistan’da Edep/Adap Dersleri ve Siyasi Kültür”, Türklük Araştırmaları Dergisi, n. 11, Mart 2002, İstanbul, s. 181-196.
 40. “Türkiye’nin Dış İlişkilerinde Türkçülük ve Avrasya” (Turkism and Eurasianism in Turkish Foreign Relations), Türk Cumhuriyetleri: 10. Yıl (derleyenler: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ve Erdal Şahin, Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayını, Haarlem, Hollanda, 2002.
 41. “Bir Aidiyet Fermanı: Türk Tarih Tezi” (A Declaration of Belonging: Turkish History Thesis), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce : Milliyetçilik Cilt, İletişim Yayınları 2002, s. 800-810.
 42. “Can Eurasia Be An Identity Issue for Turkish Foreign Policy”, Turkish Views on Eurasia , (ed. by İsmail Soysal and Sevsen Aslantepe), İstanbul, ISIS, 2001, pp. 111-124.
 43. “Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik” (Historiography: Temporal Security), Güzelyurt Tarih Buluşması(3-4 Nisan 2001), Lefke, Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 25-33.
 44. “Avrasya’da Siyaset ve İlişkiler” (Politics and ‘Relations’ in Eurasia), Tartışılan Sınırlar, Değişen Milliyetçilik (ed. Mustafa Armağan), İstanbul, Şehir Yayınları, 2001, s. 115-128.
 45. “’Turkish History Thesis’ and Its Aftermath. A Story of Modus Operandi”, asien afrika lateinamerika, 2001, Vol. 29, pp. 7-29. Overseas Publishers Association OPA Malaysia.
 46. “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri”, Coğrafya 2001, 7. Bölüm Yükselen bir Bölgesel Güç(içinde), İstanbul, TUSİAD Yayınları, s. 195.
 47. co-authored with Cengiz Okman, “Jeopolitikten Diğer Perspektiflere” (From Geopolitics to Other Perspectives), DA (Diyalog Avrasya),-Türkçe ve Rusça, sayı 1, 2000 Bahar.
 48. “Yeni Bağımsızlık ve Ulusun Adı: Özbek Milliyetçiliği” (New Independence and the nation’s name: Uzbek Nationalism), Akademik Araştırmalar Dergisi, Ağustos-Ekim 2000, V. 2/6, s. 67-79.
 49. “Highlighting Traditional Manners: Edep/Adab lessons and political culture in Central Asia”, Culture, Society and Politics in Central Asia and India (ed. by N.N. Vohra), New Delhi, Shipra, India International Center, 1999, pp.222-235.
 50. “Siyaset ve ‘Medeniyet’” (Politics and “Civilization”), Türk Yurdu, Mart 1998, V. 18, No. 127, s. 59-62.
 51. “Milliyetçilik Teorileri, Avrasya’da Siyaset ve “İlişkiler” (Theories of Nationalism, Politics and “Relations” in Eurasia), Türkiye Günlüğü, Milliyetçilik Özel Sayısı, Nisan-Mayıs, 1998, s.9-21.
 52. “Kafkasya: Eşit/Ortak Menfaat Coğrafyası” (The Caucasus: A Geography of Equal/Common Interest), Kafkasya, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye’nin Önemi, İstanbul, Harp Akademileri Yayınları, 1998.
 53. “Çok Boyutluluğu Yeniden Keşif: Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle İşbirliği Arayışı”, Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hattı, (Ed. Alaeddin Yalçınkaya), Istanbul, Bağlam Yayınları, 1998, s. 223-232.
 54. “1932 Birinci Tarih Kongresi ve Türk Tarih Tezi” Cumhuriyetin 75 Yılı Ansiklopedisi Cilt I 1923-1953 Volume I, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998.
 55. “Myth Without Method: The Balkans still obscured in Turkish history textbooks”, Culture and Reconciliation In Southeast Europe, Paratiritis, Thessaloniki, 1998, pp. 91-97.
 56. “Türkmenistan’da ‘Bağımsız, Devletli’ Kültür” (‘Independent and stately’ culture in Turkmenistan”) in Büşra Ersanlı, Orazpolat Ekayev (eds), Türkmenistan’da Toplum ve Kültür, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, s. xı-xıx.
 57. “The Role of Language in Turkish Historiography”, Boundaries of Europe, (ed. by Rikard Larsson), The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN), Stockholm, 1998, pp. 102-112.
 58. “The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time, space, and action”, in Andreas Kazamias and Martin G. Spillane, Education and the Structuring of the European Space, Athens, Seirios Editions, 1998, pp. 375-383.
 59. “Mutlak Türdeşlik ve Siyasal Kültürel Çıkmazları: Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye”, (Absolute Homogeinty and its politico-cultural problems: Turkic Republics and Turkey), Yeni Türkiye, No 15, 1997, pp. 931-935.
 60. “Rediscovering Multidimensionality: Turkey’s quest for partnership with the Turkic Republics”, Private View, (TÜSİAD-Turkish Businessmen’s Association) Winter 1997, Vol. 1, No. 3, pp. 60-64.
 61. “Siyasal Aidiyet Hakkı: ‘Osmanlı Sonrası’ ile ‘Sovyet Sonrası’nda Tarih Eğitimi” (The Right to Political Identity and History Education: ex-Ottoman and ex-Soviet), Türkiye Günlüğü, No.42, Sept-Oct. 1996, pp. 12-20.
 62. “Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Latin Alfabeleri” (tematik ansiklopedi maddesi) (Latin Alphabet(s) in the New Turkic Republics), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Vol.12, Istanbul, İletişim Yayınları, 1996, pp. 396-398.
 63. “Türkçülük: Türkiye’de ve Azerbaycan’da (1990lı yıllar)” (Turkism in Turkey and Azerbaijan in the 1990s), Eurasian Studies, Vol 3, No 3, Fall 1996, pp. 2-20.
 64. “‘Siyaset’, ‘Tarih’ ve ‘Resmiyet’: 1990ların tarih ders kitapları”,(‘Politics’, ‘history’ and ‘official’: history textbooks of 1990s), in Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih expanded second edition 1996, İstanbul, AFA, pp. 208-237.
 65. “Azerbaycan’da Siyasal Bağımsızlık 1918-1920, 1991- ve Türkçülük” (Political Independence in Azerbaijan (1918-1920 and 1991-) and Turkism), Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, 29-31 May 1995, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi yayınları, Edebiyat Fakültesi Besımevi, 1996, pp. 175-192.
 66. “Siyasetin Alanı ve Kimlik Hakkı: Farklılık, Karşıtlık, Ortaklık, Yurttaşlık” (The Political Sphere and the Right to Identity: Diversity, Conflict, Cooperation and Citizenship), Toplum ve Ekonomi, No 8, July 1995, pp. 41-57.
 67. “Tarih Öğretiminde Türk Dünyası” (The Turkic World in History Education), in Salih Özbaran (ed.), Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu (History Education and Textbooks.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, pp. 196-211.
 68. “Bağımsızlık Kimliği: Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel/Siyasal Dönüşüm” (Independence Identity: Cultural/Political Transformation in the Turkic Republics), Türkiye Günlüğü, 31, Nov.-Dec. 1994, pp.102-114.
 69. “Neden Milliyetçiyiz…Milliyetçi Miyiz? Siyasal Partilerin Tek Kimlikli Ulusal Programları” (Are We Nationalists?..Confined Identities of Political Parties in Turkey), Görüş, Nov.-Dec. 1994, 17, pp. 83-84.
 70. “Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’da Eğitim ve Kültür Politikaları” (Educational and Cultural Policies in Azerbaijan, Uzbekistan and Turkmenistan) in Büşra Ersanlı-Behar (ed.), Günay G. Özdoğan, Nihal İncioğlu, Gün Kut, Şule Kut and Nesrin Sungur, Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan (The First Years of Independence….), Ankara, Ministry of Culture, HAGEM Publications, 1994, pp. 143-219.
 71. “Ulusal Kimlik: Kültürel Mi, Siyasal Mı?”, (National Identity: Cultural or Political?), Toplum ve Bilim, 62, Summer-Autumn 1993, pp. 171-183.
 72. “1968-1988: Yirmi Yılın Tadı” (The Essence of Two Decades-A Critical Analysis of the Student Movements in Turkey) in Toplum ve Bilim, 42, Summer 1988, pp. 147-152.
 73. “Birinci Türk Tarih Kongresi 1932: Türkçülükten Yurttaşlığa” (The First Turkish History Congress: From Turkism to Civics Education) in Toplum ve Bilim, 31-39, 1987, pp. 81-104.

Kitap Eleştirileri/Book Reviews

 1. “Ulus ve Ulusculuk: Sanayi Toplumunda İktidara Geçen Kültür” (Günay Göksu Özdoğan ile birlikte), [Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Basil Blackwell, 1983], Toplum ve Bilim, 28, Kış 1985 sayfa 175-184.
 2. “Kahramanlıktan Esarete Bütün Doğu Motifleri” [Jale Parla, Efendilik, Kölelik, Şarkiyatçılık, İletişim Yayıncılık, 1985], Cumhuriyet Gazetesi, 16 Mayıs 1985.
 3. Nurşen Mazıcı Belgelerle Atatürk Döneminde Muhalefet 1919-1926, İstanbul, Dilmen Yay., 1984, Cahiers d’Etudes sur la Mediterrannee Orientale et le Monde Turco-Iranien, Sayì 1, 1985.
 4. “Nasıl Garbiyatçı Olunur?” [Taner Timur, Osmanlı Kimliği, Hil Yayınları, 1986], Cumhuriyet Gazetesi, 18 Aralık 1986.
 5. “Alternatif Türkiye Tarihi” [Hassan, Berktay, Ödekan, Türkiye Tarihi I, Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Yayın Yönetmeni Sina Akşin, İstanbul, Cem Yayınevi, 1987], Cumhuriyet Gazetesi, 10 Eylül 1987.
 6. “Atatürk Milliyetçiliğinin Sorunları” [Baskın Oran, Atatürk Milliyetçiliği- Resmi İdeoloji Dışı Bir İnceleme, Ankara, Dost Kitabevi, 1988], Cumhuriyet Gazetesi, 28 Nisan 1988.
 7. “Köy de Uzak, Şehir de” [Doç. Dr. Anıl Çeçen, Halkevleri, Gündoğan Yayınları], Cumhuriyet Kitap, 17 Ağustos 1990.
 8. “Devlet Kuşu Sivil Topluma Konar Mı?” [Cemal Bali Akal, Sivil Toplumun Tanrısı, Afa Yayınları, İstanbul, 1990], Cumhuriyet Kitap, 17 Ocak, 1991.
 9. “Arap Uluslarının Kimliği, Tarih mi Efsane mi?” [Youssef M. Choueiri, Arap History and the Nation State, A Study in Modern Arap Historiography 1820-1980, Routledge, Londra, 1989], Cumhuriyet Kitap, 31 Ocak, 1991.
 10. “Nasìl Okurdunuz? Yansıma, Kırılma, Çatlama, Yamalama” [Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç, Geneleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, Metis Yay., 1991], Dergâh, s.25, Mart 1992.
 11. “Siyaseti Dışlamanın Bedeli” [Kemali Saybaşılı, İktisat, Siyaset, Devlet ve Türkiye, Bağlam Yayınları, 1992], Cumhuriyet Kitap, 27 Ağustos 1992.
 12. “Türkîlerde Değişim Süreci” [Nadir Devlet, Büyük İslam Tarihi (Çağdaş Türkîler), Çağ Yayınları, 1992], Cumhuriyet Kitap, 12 Ağustos, 1993.
 13. “Meşrutiyet Döneminde Ders Kitapları ve Sosyalleşme”, [Nuri Doğan, Ders Kitapları ve Sosyalleşme (1876-1918), Bağlam Yayınları, 1994], Cumhuriyet Kitap, 22 Aralìk 1994.
 14. Turkey’s New Geopolitics From The Balkans to Western China, Graham E. Fuller, Ian O. Lesser, Paul D. Henze & J. F. Brown, Boulder, Oxford, U.K: Westview Press, A RAND Book, 1993 in Central Asian Survey, Vol. 13, Number 3, 1994.
 15. “Kırgız Türklerinin Destanı”, [Wilhelm Radloff, Manas Destanı [yayına hazırlayan Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali] TÜRKSOY Yayınları No 1 Ankara, 1995], Cumhuriyet Kitap, 26. 1. 1995.
 16. “Yeni Orta Asya’nın Komşularıyla İlişkileri”, [Peter Ferdinand (ed.), The New Central Asia and Its Neighbours, R.I.I.A., Londra, Pinter Pub., 1994], Avrasya Etüdleri, s.5,1995.
 17. “Islam and Politics in Central Asia”, [Ludmilla Polonskaya & Alexei Malashenko, Islam in Central Asia, Reading, Ithaca Press, 1994], 171 pages. Avrasya Etüdleri, s. 7, 1995.
 18. “Coğrafyadan Vatana”, (Revaz Gachechiladze, The New Georgia, Space, Society, Politics, Londra, UCL Press 1995) Virgül, Ekim 1997, sayı 1.
 19. Espaces et temps de la nation turque: Analyse d’une historiographie nationaliste 1931- 1993, Etienne Copeaux, Paris, CNRS Editions, 1997 in Internationale Schulbuchforschung, Jahrg./Vol 20, 1-1998, Georg-Eckert-Institut, Braunschweig, pp. 100-102.
 20. “Türk-Rus Etkileşimi”, 1) Daniel Brower & Edward Lazzerini: Russia’s Orient 1700-1917; 2) Adeep Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform, Jadidism in Central Asia; 3) Ahmet Kanlıdere, Reform Within Islam The Tajdid and Jadid Movement Among the Kazan Tatars (1809-1917), Virgül (Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi), s. 20, Haziran 1999, s.6-9.
 21. “Ishiguro’dan Beş Hikaye”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136226-ishiguro-dan-bes-hikaye
 22. “Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 1. Kitap: Temize Havale”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma
 23. “Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 2. Kitap: Eşik”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma

25.“Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 3. Kitap: Ekmek ve Zeytin”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma

 1. “Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 4. Kitap: Federalizm”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma
 2. “136 Metre Koşusu Etkisinde 136 Sayfa” in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136365-136-metre-kosusu-etkisinde-136-sayfa
 3. “Arzunun Yasa Karşısındaki Duruşu Gibi”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136578-arzunun-yasa-karsisindaki-durusu-gibi
 4. “Rosa: Çok Güzel Bir Canlı Tanık”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136581-rosa-cok-guzel-bir-canli-tanik
 5. “Yıldırım Bölge’de Sevgi ve Tante Rosa”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136853-yildirim-bolge-de-sevgi-ve-tante-rosa
 6. “Leyla Erbil’in Kalan’ından Kalanlar”, in BİANET website,Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137020-leyla-erbil-in-kalan-indan-kalanlar
 7. “Kadın Olmak ve Uzak Doğu’m”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137232-kadin-olmak-ve-uzak-dogu-m
 8. “Çoban ve Kral”, in BİANET website, Nisan 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137347-coban-ve-kral
 9. “Asker Şvayk Olağan ve Olağanüstü”, in BİANET website, Nisan 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137913-asker-svayk-olagan-ve-olaganustu
 10. “Türkiye Kime Kalacak”, in BİANET website, Mayıs 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/138196-turkiye-kime-kalacak
 11. “Kediler” in BİANET website, Mayıs 2012, available from http://bianet.org/bianet/hayvan-haklari/138593-kediler
 12. “Koyu Buyruk”, in BİANET website, Haziran 2012, available from http://bianet.org/bianet/insan-haklari/138765-koyu-buyruk
 13. “Karaduygun ve Soğuk Kazı”, in BİANET website, Haziran 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/139115-karaduygun-ve-soguk-kazi
 14. “Tuhaf Bir Erkek, Büyük Bir Çağrı”, in BİANET website, Temmuz 2012, available from http://bianet.org/bianet/toplum/148618-tuhaf-bir-erkek-buyuk-bir-cagri

Çeviriler/Translations (kitaplar/books)

 1. Jean Daubier, A History of the Chinese Cultural Revolution 1965-1969, [Çin Kültür Devrimi Tarihi], Koral Yayınları, 1977. (out of print).
 2. George Thomson, Capitalism and After -The Rise and Fall of Commodity Production, 1973, [Kapitalizm ve Sonrası, Tarihi Materyalizme Giriş], Koral Yayınları, İstanbul 1978. (out of print).
 3. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, [Uluslar ve Ulusculuk], (with Günay GöksuÖzdoğan) İstanbul, İnsan Yayınları, 1991(out of print). 2nd edition with the Introduction J. Breuilly 2006 (Hil yayınları, Istanbul, Mart 2008)

Yayın Danısmanı/Editorship

Herkul Mıllas, Türk Romanı ve “Öteki”, Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, İstanbul, Sabancı Ünıversitesi Yayınları, 2000.

Daniel Goffman, Osmanlı İmparatorluğunda İngilizler 1642-1660, İstanbul, Sabancı Üniversitesi Yayınları, 2001.

Marmara Üniversitesinde Verdiği Dersler/Courses taught at Marmara University

 1. Introduction to Political Science I and II, Int 101 (since 1991-2010)
 2. Introduction to Politics, Int 107 (for students of Economics) (2002-2004)
 3. Political Theory I and II, Int 203 and Int 204 (1991-2000)
 4. Seminar on Area Studies: Central Asia. (PhD seminar) Int 607 (1994-2002)
 5. History and Politics of the Caucasus (senior elective course) Int 423 (since 1996)
 6. Ex-Soviet Politics (Tezsiz Yüksek Lisans Programı) (2002-2004)
 7. Reading and research in Eurasian Politics, PhD seminar (since 2003-2009)
 8. Political Ideologies Int 305 (2005-)
 9. Siyaset Bilimine Giriş, Atatürk Eğitim Fakültesi- sosyal bilimler öğretmenliği eğitimi için (2008-2009)
 10. Gender and Culture in Turkish Society (2013-)
 11. Toplum Bilim Araştırmaları Semineri (Seminar on Social Science Research Methods With a Focus on Historiography) (2010-)

Diğer Üniversiteler/Other Universities (yarı zamanlı/part time)

 1. Politics of Caucasus and Central Asia (Boğaziçi University Summer School, 1996).
 2. History and Politics of the Caucasus (Koç University, 1998-1999 Fall semester)
 3. Türk Siyasal Hayatı 1980-2000 (St. Petersburg Devlet Üniversitesi 1999-2000 Spring Semester
 4. Orta Asya Kafkasya Semineri (St. Petersburg Devlet Üniversitesi 1999-2000)
 5. Political Theory (Beykent Universitesi, 2000-2001 Spring semester)
 6. Ex-Soviet Politics (Beykent Üniversitesi, 2001-2002 Spring Semester)
 7. Comparative Politics ( Bahçeşehir Universitesi, 2005-2006 Fall and spring Semester, 2006-7 Spring semester -Master’s Program)
 8. Comparative Government in the Caucasus and Central Asia (Bahçeşehir Üniversitesi- Spring semester 2007-2008 – 4th year undergraduate elective course)

Marmara Üniversitesi – İdari Görevler

2004-2011 Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı

2006-2009 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

2009- MURCIR (marmara University Research Center of International Relations) Yönetim Kurulu Üyesi

2014- Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

 

Araştırma Faaliyetleri/Research Activities

 1. Turkic Republics – Social and political change in Turkic Republics, Financed by Ministry of Culture Turkey 1992 July-1996 April, researcher.
 2. “Two Conflicts, Four Communities: History Teaching in Greece, Turkey, Israel and Palestine” 1999-2001. MEDA project realized with the faculty of Education in Athens University, Project coordinator with Professor Dr. Nükhet Sirman in Turkey Marmara University
 3. “Empowering Women Candidates in Politics in Turkey” KA-DER and IPP (Holland) Training project in 9 cities of Turkey. 2004-2006. Lecturer, 2008-2009 – the same project sponsored by Swedish Consulate in Istanbul, lecturer.
 4. “The importance of text books on the knowledge of other cultures”. (Research project launched under the initiative of the Fundacion Atman, Spain).2005-2006. Researcher.
 5. Political Participation of the Minorities in Bulgaria, sponsored by TİKA (Turkish Cooperation and Development Agency) Research on the “political Participation of the Kurds in Turkey 2007 elections” for comparative purposes. 2007-2008. Researcher.
 6. History at Wars, sponsored by Georg-Eckert-Institut (Braunschweig), (2010-). Researcher.

Other Professional Activities:

Advisor (Bakan Danışmanı) to the Minister of Culture Fikri Sağlar, İsmail Cem, Ercan Karakaş, Agah Oktay Güner (Turkey) 1992-1996.

BDP Akademik Danışma Kurulu Üyesi (2012-2013)

Awards (ÖDÜLLER):

 1. Marmara Universitesi IIBF üstün başarı ödülü 1999.
 2. PEN TÜRKİYE tarafından Duygu Asena Ödülü 2012
 3. DUTCH PEN tarafından OXFAM Novib/PEN Freedom of Expression Award 2012
 4. Diyarbakır Tabipler Odası tarafından Barış Ödülü 2012
 5. İnsan Hakları Derneği tarafından Ayşenur Zarakolu Düşünce Özgürlüğü Ödülü 2012
 6. İstanbul Batmanlılar Derneği (BADER) tarafından Yazarlık Ödülü 2012

Diğer Faaliyetler/Other Activities

*Doğal Hayatı Koruma Derneği yönetim kurulu üyesi (1989-1993)

*Member of “General Turkic History Congress”, Turkish History Society, Ankara (1994)

*Founding Member of Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul (1994-)

*Member of University Professors Association, Istanbul (1995-)

*Member of the Helsinki Citizens Association, İstanbul, Executive Committee (2000-2003)

*KA-DER GYK üyesi (General Executive Committee member) (2007-2010), member since 2004.

*10 Aralık Hareketi üyesi. (2006-2010)

*Barış Meclisi Üyesi (Founding Member of Peace Assembly in Turkey) (2007-)

*TÜSES üyesi (2007-)

Uluslararası çalıştay, seminer, sempozyum, kongre, konferans/International workshop, seminar, symposium, congress, conference

 1. European University Institute, Floransa “Parties, Elections and Governments: the Theory and Practice of Mass Democracy in Western Europe” Semineri, Temmuz 1984, Paper presented: “The Normative Basis of Centrism: Center Party Tradition in Italy and Turkey”.
 2. Gönüllü Örgütler Çevre Konferansı “The Danube Conference-Bridging the Gap” Viyana-Budapeşte, 19-21 Mart 1990. Komisyon Çalışmaları.
 3. Foundation for Mediterranean Studies, International Scientific Symposium, “Modern Turkey”, 26-28 Sept. 1990, Atina, Paper presented: “The Mental Impact of the Turkish History Thesis: History Textbooks (1924 – 1932)”.
 4. ECOGLASNOST, Sofya, Balkan Environmental NGO Meeting, “How To Work Together”, Nisan 10-12, 1992, Paper sent: “The Environmental NGOs and National Environmental Policy Tendencies in Turkey”.
 5. Peace Research Center/Catholic University Nijmegen. Seminar on “Chances for the Building of Democratic Culture in the Central Asian Republics”, Utrecht, 25-27 Haziran, 1993, Hollanda, Paper presented: “Recent Changes in Uzbek Educational Policy and Relations with Turkey”.
 6. Türk Dünyasì Tarih Araştırmaları Kongresi, TürkTarih Kurumu, Ankara., 5-7,IX, 1994, Sunduğu bildiri: “Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Öğretimi”.
 7. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfì ve Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası II. Tarih Kongresi, “Tarih Eğitimi ve ‘Öteki’”, 8-10 Haziran 1995, İstanbul, Sunduğu bildiri: “Siyasal Aidiyet Hakkı ve Tarih Eğitimi:”Osmanlı Sonrası” ile “Sovyet Sonrası”.
 8. The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN)’ nin düzenlediği “Boundaries of Europe” Konferansı, 8-11 Kasım 1995, İstanbul İsveç Araştırma Merkezi, Paper presented: “The Role of Language in Turkish Historiography”. (Düzeltilip genişletildikten sonra yayınlanmıştır).
 9. 17th CESE (Comparative Education Society in Europe) Congress, Oct. 14-18, 1996 Atina, Paper presented: “The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time, space, and action”.(Sunulan 150 bildiri içinden seçilen 25 makale ile birlikte – geliştirildikten sonra- yayınlanmıştır)
 10. Social Science Research Council’s (SSRC-USA) workshop titled “Post Independence nation building in Central Asia and the Middle East” Tashkent 27-29 October, 1996, Paper presented: “History Textbooks as Reflections of the Political Self: Turkey (1930s and 1990s) and Uzbekistan (1990s)” .(Verilen bildiriler arasından seçilmiş, düzeltilip genişletildikten sonra IJMES ‘de yayınlanmıştır).
 11. International Conference on “Culture and Reconciliation in South Eastern Europe”, organized by the Association for Democracy in the Balkans, Selanik, 26-29 June 1997, Paper presented: “Myth without method: Balkans still obscured in Turkish history textbooks”.(olduğu gibi, konferans bildirileri olarak yayınlanmıştır)
 12. International Conference on “Turkey-Israel: A Century of Common History”, organized by Universite de Paris-Sorbonne and Boğaziçi University, Istanbul 4-5 June, 1998, Paper presented: “Historical Knowledge in Turkish Schoolbooks: Is official history always national?”.
 13. International Seminar on “Culture, Society and Politics in Central Asia” organised by the India International Center-Asia Project, 20-23 November, 1998, New Delhi, Paper presented: “Highlighting Traditional Manners: Edep/Adab lessons and political culture in Central Asia”. (genişletildikten sonra Hindistan’da yayınlanmıştır)
 14. Greek-Turkish Workshop on “Nation-State Formation and the Idea of Citizenship in Greece and Turkey”, 8-9 January 1999, İstanbul, Paper presented with Thalia Dragonas and Anna Frangoudaki: “Youth and History: Greece and Turkey”. (genişletilerek 2004’de basılmıştır)
 15. International Conference on “National Memory in Southeastern Europe” organised by The Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe and Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Halki Island 16-20, Greece- June 1999, Paper presented: “Recent History, Present Controversy: The Turkish Republic in History Textbooks”. (Olduğu gibi Konferans bildirileri olarak yayınlanmıştır)
 16. Workshop on “Two Conflicts Four Communities” history teaching in Turkey/Greece, Palestine/Israel with history teachers from Turkey and Greece, a workshop of a MEDA project, EU, Comotini (Gümülcine), 9-12 Ocak 2000.
 17. International Conference on “NATO-Russia Relations after Kosovo and Chechnia” organized by International Relations Faculty, St. Petersburg University, 29-30 May 2000, St. Petersburg, Russian Federation, Paper presented: “Turkey’s experience in NATO: Geopolitical and Socio-cultural Factors”.
 18. 2nd workshop on “Two Conflicts, Four Communities” with Greek, Turkish, Palestinian and Israeli history teachers, MEDA project EU, Betleham/Kudüs, 17-23 Temmuz 2000.
 19. International Conference on “Language- Society-History: The Balkans” organized by Minister of National Education and Religious Affairs and Centre for Greek Language, Selanik, November 11-12, 2001, Paper presented: “Naming the Turkish Language Politically: Ottoman Language(1900s); Sun-Language(1930s); Azerbaijan Language(1990s) (Genişletilerek basılmıştır)
 20. Helsinki Citizens Association tarafından düzenlenen Uluslararası Toplantı: “Çokkültürlülüğün Geleceği: Avrupa Bütünleşmesi ve Küreselleşme”, 1-2 Aralık 2001, Mersin. Sunulan bildiri: “Yerellik ve Mikro-Güvenlik” (Localism and Micro-security).
 21. Fransız Anadolu Enstitüsü ve Heildelberg Üniversitesinin düzenlediği “L’islam contemporain au Caucase” adlı uluslararası Seminerde tartışmacı, 24-25 Mayıs 2002, İstanbul Fransız Sarayı.
 22. European Union Center of California’in düzenlediği konferanslar serisi, 12 Şubat 2003 Pitzer College Claremont, California Name of the Conference: “History and Visions of Independence: Turkey, Azerbaijan and Uzbekistan”.
 23. International Conference “Balkan Identities in Bulgarian Culture” organised by the Institute for Literature, 26-27 June 2003, Sofia, Paper presented: “Turkish History Thesis and Its Aftermath”.
 24. Konrad Adenauer Vakfı ile Yüksek Strateji Enstitüsünün Almanya ve Türkiye uzmanlarıyla toplanan “Güvenlik Politikaları” atelyesi içinde Kafkasya-Analizler Beklentiler oturumunda konuşmacı, 10-11 Mayıs 2003, Silivri Klassis Resort Hotel.
 25. “Siyasi İrade/Milli İrade ve Eğitimde Entellektüellerin Rolü” (Political Will/National Will, The role of intellectuals in education), 21-24 Ekim 2003, Kırım/Ukrayna, Yalta/Crimea.
 26. Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Avrupa Komisyonu tarafıdan düzenlenen, Avrupa Birliği Sürecinde Dil Hakları (Language Rights in the process of European Integration) adlı uluslararası panelde konuşmacı, 19-20 Aralık 2003, Istanbul Bilgi Üniversitesi. (Genişletilerek yayınlanmıştır)
 27. “Avrasyacılık Nereye Kadar?” Okan Üniversitesi ve DEİK’I organize ettiği uluslararası sempozyum, İstanbul, Mart 2004.
 28. With Vişne Korkmaz “Russian Eurasianism: A Model for Iran and Turkey?”, ICANAS Konferansı, Moskova 16-21, Ağustos 2004.
 29. International Forum “Globalization and Dialogue Between Civilizations, 29 Sept-1Oct. 2004, Tbilisi, Georgia. Paper presented: “The Politics of Difference, Danger and Dialogue”.
 30. Uluslararası Diyarbakır Konferansı, “Ortadoğu’da Barış ve Halkların Barış Hakkı” (Peace in the Middle East and Right to Peace), 28-30 Mayıs, 2005, Diyarbakır. Sunulan Bildiri: “Bölge Adı ve Dünya Siyaseti: Ortadoğu ve Avrasya” (Region’s name and World Politics: Middle East and Eurasia).
 31. Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law, Economics and Political Sciences, School of Political Sciences, guest lecturer on Turkish political Life and culture, Selanik, 21-25 November, 2005.
 32. 13-14 Mayıs Diyarbakır Uluslararası Kadın Konferansı, paper presented: “Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik”, 2007.
 33. 24-26 Mayıs Tiflis II International Forum on “Globalization and Dialogue Between Civilizations” 2007, Tiflis, paper presented: “Political Power and Peace Initiatives: The case of Turkey”.
 34. 26-29 Mayıs Baku International Conference on “Particularities of the Political Situation in the South Caucasus and Approaches of External Powers”, Rosa Luxemburg Foundation 2007.
 35. 10-14 Ekim 2007, Rodos, Greece, World Public Forum “Dialogue of Civilizations” V Annual Session: Paper presented: “The Meaning of Simplicity”.
 36. Ekonomi, İdare ve Hukuk Enstitüsü (Kazan, Tataristan/Rusya Federasyonu) ile Türkiye’nin Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Genel Konsolosluğunun düzenlediği (Kazan-23 Kasım 2007) “Türkiye-Tataristan: Stratejik Ortaklık Yolunda” başlıklı uluslararası bir konferans’da sunduğu bildiri “Legacy of Eurasianism as a Continental Strategy?” (Avrasyacılık Mirası Kıtasal Strateji Olarak Değerlendirilebilir Mi?)
 37. International Conference on “Political Representation and Participation of Minorities in the Balkan Democratization Process” organized by New Bulgarian University and Marmara University Research Center for International Relations, sponsored by TİKA, 30 Nov-1 Dec, 2007, Sofia.(Genişletilerek ingilizce ve türkçe basılmıştır)
 38. Geleceği Yeniden Yazıyoruz -Uluslararası “Yerel Yönetimler ve Kadın” adlı Konferansta (International Conference on Local Government and Women) “Yerel Yönetimlerde Kadın Katılımı ve Temsil Modelleri adlı oturumun Başkanı, 3 -4 Mayıs, 2008, Diyarbakır, Bağlar Belediyesi.
 39. Erasmus Programı çerçevesinde Varşova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde ders “Türkiye’de Siyasal Hayat” (lecture on Political Life in Turkey), 4 -6 Haziran 2008, Varşova.
 40. Workshop on “Central Asian History – Vision and Revision” organized by the Department of South and Central Asian Studies, Stockholm University. 1-2 Ekim 2008, Stockholm, Sunduğu bildiri: “The Coverage of Central Asia in Turkey: political, cultural, educational”. (genişletilerek yayınlanmıştır)
 41. International Conference on the Centenary of the Young Turk Revolution, “The Young Turks and their Legacy” organized by the University of Macedonia. 10-11 Ekim 2008, Selanik, Sunduğu bildiri: “Union and Progress in Shades: samples from history textbooks”.
 42. Duşanbe (10 Ocak 2009) Reshaping Political Culture in the Region: Macro-Nationalism. Rosa Luxemburg Vakfı (Moskova) tarafından düzenlenmiştir.
 43. Sofya (Mayıs 2010) Paper presented: Self-Reflection: Image of Europe in Turkish Schoolbooks in the conference called Emotional Content of National Identity, Balkan Studies Institute.
 44. 27 Eylül 2012, Berlin, Humboldt Üniversitesinde Eine Veranstaltung der International Working Group ‘Academic Liberty and Freedom of Research in Turkey’ (GIT), Berlin. Unterstützt von: Humboldt ZMO and Rosa Luxemburg Foundation’ın düzenlediği panelde sunulan bildiri: “Intellectual Dissidence Under Arrest in Turkey”, GITTürkiye.
 45. 18 Ekim 2012, Essen, Interkulturelles Bildungszentrum e.V. de çeşitli bakanlıkların, University Duisburg-Essen ve German PEN’in düzenlediği German–Turkish Book Fair Ruhr 2012 de yapılan konuşma: “Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler”
 46. 14-16 Dec, Athens, 2012, Historein Dergisinin ve Atina Üniversitesi Tarih ve Felsefe Bölümlerinin düzenlediği, “Metapolitefsi: From Democratization to Crisis” adlı sempozyumun “İspanya, Portekiz ve Turkiye’de post-otoriterlik” oturumunda sunulan bildiri: “The Seeesaw of Democratization and Authoritarianism” adlı bildiri.
 47. Londra (17 Nisan 2013) Press and Media Freedom in Turkey üzerine House of Commons’da Foreign Policy Centre tarafından düzenlenen, Wednesday Talks kapsamında yapılan Türkiye İfade Özgürlüğü Hakkında Yapılan Konuşma.
 48. Londra (18 Nisan 2013) Freedom of Expression Round Table Meeting organized by PEN.
 49. Londra (27 Nisan 2013) Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali. İngiltere Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER) tarafından düzenlenen toplantıda Sunulan Bildiri: “Kürt Sorununda Türk Aydının Rolü”.
 50. Londra (28 Nisan 2013) London School of Economics’te Paper presented: “Political Participation Problems of the Kurds”.
 51. Oslo (9 Ekim 2013) Norwegian Writers on the Freedom of Expression in Turkey organized by Norwegian PEN non-fiction writers. Paper presented: “Violations of Freedom of Expression in Turkey”.
 52. Köln (19-20 Ekim 2013) Türkiye-Almanya İnsan Hakları Derneği (TÜDAY) tarafından düzenlenen “Democraticaziton of Turkey and Role of Constitution Making” adlı konferansta Sunulan bildiri: “Katılım için Eşitlik (Moral Güç) ve Yerellik (Bağlayıcı Güç)”.
 53. Montpellier, Fransa (27 Ocak 2014) Montpellier Barosunun, İnsan Hakları Enstitüsü ve Fransa Avukatlar Sendikasının düzenlediği ”Savunma Hakkı Üzerindeki Baskı Mekanizmaları” adlı toplantıda Sunulan bildiri: “Türkiye’de Kürtlerin Eğitimde/Akademide Statü Arayışı”.
 54. Stockholm İsveç’te (10 Nisan 2014) “Women’s Contributions During the Peace Processes: The Case of Turkey” adlı konuşma, İsveç Parlemontosunda.
 55. Stockholm, İsveç’te (12 Nisan 2014) ABF’de (Workers’ Association for Education) Kadınların Barış İnisiyatifi’nin organize ettiği toplantıda sunulan bildiri: “Türkiye’de Yerinden Yönetim ve Kadının Rolü”.
 56. Halle, Almanya’da (26-28 Mayıs 2014) Leopoldina Sempozyumu, Eleventh Biennial Meeting of International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies’te Max Perutz Memorial Lecture kapsamında “Science and Human Rights in Turkey Today”.
 57. İstanbul’da (21-22 Kasım 2014) BAU Beşiktaş Kampüsü Fazıl Say Salonunda İnsan Hakları Ağı ve Azınlık Hakları Komisyonunun düzenlediği İsveç Araştırma Enstitüsü ve Raoul Wallenberg Institute’in desteklediği Uluslararası Anadil Konferansında sunulan bildiri: “Türkiye’nin Siyasal İklimi ve Anadil Eğitimi”.
 58. Söyleşi ve İmza Günü (Bulut Falı), Essen, Almanya’da (9 Kasım 2014).
 59. Paris’te 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen Le Genocide des Armeniens de l’Empire Ottoman dans la Grande Guerre adlı konferansta sunulan bildiri: “Founding Myths of Turkish Denial”.(forthcoming in 2016)
 60. Paris’te (4 Kasım 2015) Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales’ in düzenlediği “Seçimlerden Sonra Türkiye’yi Neler Bekliyor” adlı yuvarlak masa toplantısında “The Nature and Culture of Politics in Turkey” hakkında konuşma.
 61. MÜ Balkan Konferansı Moderatör
 62. İstanbul’da (7-8 Kasım 2015) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin düzenlediği “A New Middle East: Persisten Authoritarianism(s) or Prospects for Democratization?” adlı konferansın “Women in the Middle East” oturumunda moderatör.

Ulusal panel, sempozyum, kongre, konferanslar/National panel, symposium, congress and conferences

 1. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, Ankara, 14-16 Mart, 1990, “Korumanın eğitim, sosyal ve ekonomik yönü” komisyon çalışmaları.
 2. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Paneli, Marmara Üniversitesi, International Relations Club, İstanbul, Mart 1991. Sunduğu Bildiri: “KEİB ve Çevre Sorunları”
 3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınların Ankarası Komisyonunun düzenlediği Çevre Paneli, Ankara,18 Nisan 1992. Sunduğu bildiri : “Doğa – Siyaset – Yurttaşlık”
 4. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar” adlı Birinci Uluslararası Tarih Kongresi (24-26 Mayıs 1993) nde “1930’ların Genel Ortamı İçinde Türk Tarih Tezi” konulu panelde konuşmacı, Ankara, ODTÜ.
 5. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfì ve D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi, “Tarih Öğretimi Sempozyumu”, İzmir, 29 Eylül-1 Ekim, 1994. Sunduğu bildiri: “Tarih Öğretiminde ‘Türk Dünyası’” (Genişletilerek yayınlanmıştır)
 6. Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Türkiye Gözü ile Bağımsız Türk Cumhuriyetleri ve Sınır Kapıları” konulu Sempozyum, İstanbul, 23. 2. 1995. Sunduğu bildiri: “Yeni Türk Cumhuriyetleri’nde Milli Kimlik ve ‘Toplumsal Sözleşme’”.
 7. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyasì Semineri” , İstanbul,29-31 Mayıs 1995. Sunduğu bildiri: “Azerbaycan’da Siyasal Bağımsızlık (1918-1920 ve 1991-) ve Türkçülük”. (Genişletilerek yayınlanmıştır)
 8. Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezinin Kafkasya ve Ortaasya araştırmaları konularında düzenlediği seri konferanslar çerçevesinde Mayıs 21 1996’da “Azerbaycan’da Türkçülük akımları” adlı konferans, İstanbul, Fransız Sarayı. (genişletilerek Avrasya Etüdleri’nin Ekim 1996 sayısında yayınlanmıştır)
 9. İstanbul (10-11 Ocak 1997) İstanbul Alman Kültür Merkezinin Düzenlediği Ders Kitapları Aracılığıyla Türk-Alman İlişkileri adlı panelde katılımcı.
 10. Mersin Üniversitesi 1. Ulusal Tarih Kongresi: “Tarih ve Milliyetçilik” 30 Nisan-2 Mayıs 1997, Mersin Sunduğu bildiri: “Yeni Bağımsızlık ve Ulusun Adı: Özbek Milliyetçiliği” (genişletilerek yayınlanmıştır)
 11. Koç Üniversitesi’nin düzenlediği “Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri” adlı toplantı, İstanbul Sunduğu bildiri: “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Safhaları”, 9. Mayıs, 1998.
 12. UNESCO’nun düzenlediği Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarının Yeniden Yazılması adlı Sempozyum, Ankara, 4 Mayıs 1998 Sunduğu bildiri: “Yeni Kuşaklara Mesafe ve Muhakeme Kazandırmak İçin Yerel tarih, Evrensel tarih, Milli Tarih”
 13. Sakarya Üniversitesinin düzenlediği “Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları” adlı toplantıda konuşmacı, Kocaeli, 13 Mayıs 1998.
 14. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Cumhuriyet Tarihi sempozyumu, 26 Ekim 1999.İstanbul Sunduğu bildiri: “Cumhuriyet Tarihinin Eğitimi”
 15. “Kafkasya, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye’nin Önemi” sempozyumu, Harp Akademileri, İstanbul, 28-29 Nisan 1998 Sunduğu bildiri: “Kafkasya: Eşit/Ortak Menfaat Coğrafyası”, (olduğu gibi yayınlanmıştır)
 16. Urfa Barosu ve Helsinki Yurttaşlar Derneği ile AB Komisyonu Ankara Temsilciliğinin düzenlediği “Yerel Kültürler ve Avrupa Bütünleşmesi”( 2-4 Kasım, 2000, ŞanlıUrfa) adlı toplantıda konuşmacı, panelist ve atelye moderatörü. Sunduğu bildiri: “Anadil ve Yerel Kimlik”
 17. Kıbrıs, European University of Lefke, 3-4 Nisan 2001, Sempozyum: “Güzelyurt Tarih Buluşması”, Güzelyurt Sunduğu bildiri: “Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik” (düzeltilip geliştirildikten sonra Lefke Üniversitesi tarafından Yayınlanmıştır)
 18. İstanbul Belediyesi ve Gazeteciler Yazarlar Vakfı, İstanbul 9 Şubat 2002, Panel: “11 Eylül sonrası küreselleşme”.
 19. Marmara Üniversitesi, İstanbul,24 Nisan 2002, Panel: “Orta (daki) Asya Ülkeleri”
 20. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi, Magosa 2 Mayıs 2002,Konferans:“Yeniden Küreselleşen Orta Asya”
 21. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Toplantıları, İstanbul, 3 Haziran 2002 Konferans: “Kendi Hikayelerimiz ve Resmi Hikayeler”
 22. Helsinki Yurttaşlar Derneğinin düzenlediği “Mahalli Yaz Okulları” projesi kapsamında Van Yaz Okulu, 7-15 Eylül 2002. Verdiği Ders: Yaşam Boyu Eğitim, Yönettiği Atelye. İdeal bir üniversiteden ne anlıyoruz?, Katıldığı Panel: Üniversite Gençliği ve Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci
 23. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin davetlisi olarak 12 Eylül 2002’de Seminerler Programı kapsamında yaptığı sunum: Üniversite Olgusu, Bilginin Yolları
 24. Avrasya Platformu 4. Uluslararası Kurultayı, 18-21 Eylül 2002, Antalya, Yönettiği Oturum: Avrasya Etik Konseyi ve Diyalog Avrasya Dergisinin Çalışmaları
 25. Helsinki Yurttaşlar Derneğinin Düzenlediği “Uluslararası Müdahaleler, Meşruiyet ve Irak Krizi””başlıklı toplantıda oturum Başkanı. Oturumun adı: Irak Krizi ve Sivil Etkinlikler 8 Mart 2003, Istanbul
 26. Gaziantep (26 Mayıs 2003) Gaziantep Üniversitesinin düzenlediği Türkiye ve Yeni Bağımsız Komşular adlı konferansta konuşmacı.
 27. Azerbaycanlı Genç Bilim Adamları 1. Sempozyumu, Uluslararası İlişkiler Oturumu Başkanı, Ocak 9 Ocak 2005 İstanbul.
 28. “Türkiye ve Yeni Bağımsız Komşular” Konferans, 26 Mayıs 2003, Gaziantep Üniversitesi.
 29. Munzur Festivali, Tunceli, Panelist “Kadın Hakları” Temmuz 2004.
 30. “Geçmişle Yüzleşme ve Barış”, DEHAP’ın organize ettiği Panellerde konuşmacı, Ağustos 2004, Van ve Muş.
 31. KA-DER Siyaset Okulu eğitimleri: Mersin- Aralık 2004, Eskişehir- Şubat 2005, Van – 18-22 Nisan 2005, İstanbul Heybeliada 9-12 Mayıs 2005, Ankara 4-9 Eylül 2005, Denizli 2005, Samsun Ocak 20-25, 2006, KA-DER Siyaset Okulu projesi çerçevesinde “yerel seçimlere yönelik çeşitli partilerden ve sivil toplum örgütlerinden kadınların eğitimi” 30 Haziran – 4 Temmuz 2008, Trabzon, 28 Temmuz – 1 Ağustos 2008, Tunceli, 8-12 Eylül 2008, Hatay, 19 -22 Ekim 2008, Van, 17 -20 Kasım 2008, İzmir.
 32. Gökkuşağı Sivil Toplum Örgütü Konferans “Sivil Toplumda Kadının Rolü” (Women’s role in Civil society) Gaziantep, Kasım 2004.
 33. Kafkas Üniversitesi ve ASAM’ın düzenlediği II. ULusal Türk Dış POlitikası Sempozyumu, 13-15 Nisan 2005, Sunduğu Bildiri: “Türkiye’nin Türkistan Politikası”, Kars.
 34. Mayıs 2005, Kadın Konferansında konuşmacı, “Kadınların Siyasetteki Konumu”.
 35. 6 Haziran 2006 Terakki’de Tarih Günleri, Istanbul, “Tarihte Avrupa’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Avrupa’ya Bakış” adlı oturumda konuşmacı
 36. Munzur Festivali Tunceli, Temmuz 29-30, 2006 konuşmacı, “Kadın Hakları ve siyasal katılım”
 37. İstanbul (9 Mart 2007) Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Düzenlediği “Security in a Changing World” adlı konferansta Moderatör.
 38. “İnsan Hakları, Barış ve Kürt Sorunu” adlı panelde konuşmacı, Insan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, 1 Mart 2008, İstanbul.
 39. “Eğitim-Sen Kadın Paneli”, Eğitim Sen Mardin Şubesi, 8 Mart 2008, Mardin. Sunduğu Bildiri: “Türkiye’de Kadın Hareketinin son 30 yılı”
 40. Diyarbakır (3-4 Mayıs 2008) Uluslararası Yerel Yönetimler ve Kadın Konferansında -Yerel Yönetimlerde Kadın ve Temsil Modelleri Oturumuda Moderatör.
 41. AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) in düzenlediği “kadının vatandaşlık hakları” adlı programda eğitici, 14 -16 Haziran 2008, Van.
 42. Munzur Festivali etkinlikleri içinde “Türkiye’de Alevilik” adlı söyleşide moderatör 2 Ağustos 2008, Tunceli
 43. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin organize ettiği “85. Yılında Cumhuriyet Projeleri” Konferansında oturum başkanı, 23 Ekim 2008, İstanbul
 44. Diyarbakır (Eylül 2009) Mezopotamya Sosyal Forumunun Düzenlediği toplantı dizisinde İfade Özgürlüğü ile ilgili panelde sunduğu bildiri:”Anadil Bir Topluluk Hakkıdır”
 45. İstanbul (25 Ekim 2009) Turkey-EU Relations adlı toplantıda sunduğu bildiri: ”Current Political Dynamics in Turkey and Overview.
 46. Bursa (4-6 Kasım 2009) Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluluğunun düzenediği Hukuk Sistemleri ve Etnisiteler başlıklı toplantıda sunduğu bildiri: ”Türkiye’nin Açılım Sürecinde Dil, Kimlik ve Güvenlik”
 47. Ankara (21 Şubat 2010) KÜRDİ-DER Ankara’nın organize ettiği toplantıda sunulan bildiri: ”Anadilde Eğitim, Çift Dilli Eğitim”
 48. Eskişehir (25 Ekim 2010) Türk Tabipleri Birliği Eskişehir Tabipler Odasının Düzenlediği ”Tarih ve İktidar” konulu konulu konferansta konuşmacı.
 49. Van BDP Siyaset Akademisinde verilen ders: ”Her Yerde Her Zaman Siyaset, Kadın Bakış Açısıyla Siyaset Bilimine Giriş” (1 Ocak 2011)
 50. Bodrum “Barış Şimdi Hemen” Panel, 23 Ekim 2011, konuşmacı.
 51. 15 Ekim 2012, Bilgi Üniversitesi Açık Hava Dersleri, düzenleyen: Sosyal-İş & DİSK Ders: “Akademik Özgürlük”.
 52. 31 Ekim 2012, Sabancı Üniversitesi “Cultural Studies Speaker Series” çerçevesinde Konferans: “Türk Tarih Tezi ve Akademik Özgürlük, Dünden Bugüne”
 53. 1 Kasım 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,TUIC Akademi Dergisi’nin lansmanı için düzenlenen “Özel Hayatın Gizliliği, Devlet Güvenliği ve Medya Etiği” adlı panelde konuşmacı: “Çocuk ve siyaset”
 54. 3 Kasım 2012, TÜSES’in organize ettiği Erdal İnönü Anma Toplantısı, Sunulan bildiri: “Kürt Siyaseti Hangi Düğümde”
 55. 17 Kasım 2012, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SOMDER (Sosyoloji Mezunları Derneği) tarafından düzenlenen “Sosyoloji Kendisini Tartışıyor” adlı konferansta sunulan bildiri: “Üniversitelerde Araştırmacı Özgürlüğü”.
 56. 29 Kasım 2012’de Ankara’da ODTÜ Öğretim Elemanları Derneğinin düzenlediği panelde konuşmacı – Bilişim Teknolojisi ve Davalar
 57. 3 Aralık 2012 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisinin düzenlediği program çerçevesinde “Kadın Bakış açısıyla Siyaset Bilimine Giriş” dersi
 58. KADER 19 Ocak 2013 İstanbul, Anayasa ve Kadın Sempozyumu (uluslararası) moderatör.
 59. ŞIRNAK BAROSU tarafından düzenlenen panelde konuşmacı: “Kadın ve Barış Dili– Cizre 9 Mart 2013
 60. Diyarbakır KESK/Eğitimsen’in düzenlediği Anayasa, Siyaset ve Kadın Paneli – Konuşmacı Canan Yalağan ile birlikte – 10 Mart 2013
 61. Diyarbakır (3 Mayıs 2013) Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)’nın düzenlediği Müzakare ve Taraflar adlı oturumda sunduğu bildiri: “Barış Müzakereleri ve Kadının Rolü”
 62. 10 Mayıs 2013 GITT Türkiye’nin Organize Ettiği “Parmaklıklar Ardında Akademi” sempozyumunda “Bir Suçlu Olarak Araştırmacının Portresi” tartışmasında katılımcı.
 63. 11 Mayıs 2013’te Eğitim-Sen’in İzmir’de Düzenlediği İzmir Barışı Konuşuyor Toplantısında konuşmacı: “Barış Müzakerelerinde Kadının Rolü”
 64. Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Davetiyle 13 Haziran 2013’te “Barış, Müzakere, Demokrasi Konferansı”.
 65. Diyarbakır (21-22 Eylül 2013) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğinin düzenlediği “Sınırları Aşalım Barışı Kuralım” adlı toplantıda katılımcı.
 66. İstanbul (22-23 Kasım 2013) “Türkiye’de Demokrasi – Avrupa’ya Doğru Zorlu Görev”. Panel II’de “Kürtler, Barış Süreci ve Anayasal Süreci”nde Konuşmacı. Global Progressive Forum ve Friedrich Ebert Stiftung’un tarafından düzenlenmiştir.
 67. Diyarbakır (1 Şubat 2014) BDP Dış İlişkiler Konferansı adlı toplantıda Sunulan bildiri: “Türkiye’nin Dış Politika Dinamikleri ve Ortadoğu’da Muhalif Kürt Siyasal Mücadelesi”.
 68. İstanbul (9 Şubat 2014) Halkların Demokratik Kongresi Anayasa Komisyonu tarafından düzenlenen “Adalet İstiyoruz” adlı toplantının “TMY ve Özel Yetkili Mahkemeler” oturumunda sunulan bildiri: “Yargı Bağımsızlığı ve Rehin Olmak”.
 69. Friedrich-Ebert-Shiftung Derneği Türkiye Temsilciliğinin düzenlediği “Gençlerle Yeni Yollar Yeni Süreçler” başlıklı gençlik programı çerçevesinde 15 Mart 2014 tarihinde yapılan Toplumsal Cinsiyet eğitiminde forum konuşmacısı.
 70. İstanbul (15 Mart 2014) Friedrich Ebert Stiftung’in düzenlediği “Kadınların Siyasete Katılımı” adlı açık oturum.
 71. İstanbul (5 Nisan 2014) Mimar Sinan Üniversitesinde, Üniversite Dayanışma Platformu ve Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesinin Düzenlediği “Üniversitelerde Hak ve Bilimsel Özgürlük İhlalleri: Kıskaç Altında Üniversite” toplantısında sunduğu bildiri: “Üniversitede Ortak Yaşam: “Üniversite Yaşamı/İlişkileri Düzenleyen Kuralları Birlikte Nasıl Oluşturalım?”.
 72. İzmir (25 Nisan 2014) İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi- Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen Yerel Siyaset Akademisinde verdiği ders: “Barış, Kadın ve Yerel Yönetimler”.
 73. Batman (23 Kasım 2014) Eğitim Sen’in düzenlediği panelde sunulan bildiri: “Barış Dili ve Kadın”.
 74. Mardin (21 Şubat 2015) Dünya Anadil Günü kapsamında Eğitim-Sen’in düzenlediği konferansta “Politika ve Dil” üzerine konuşma
 75. Sakarya (7 Mart 2015) İnşaat Mühendisleri Odasında düzenlenen konferansta “Kadın ve Siyasal İktidar” üzerine konuşma.
 76. Kars (11 Nisan 2015) Eğitim-Sen’in düzenlediği “Katılım Yetmez: Kadınlar, Siyasal Kararlar ve Uygulamalar” adlı panelde konuşmacı.
 77. Van (14 Nisan 2015) Anka Kültür Sanat Merkezi’nin düzenlediği İmza ve Söyleşi gününde “Kadın – Cezaevi- Demokratikleşme” üzerine konuşma.
 78. İstanbul (6 Mayıs 2015) Platform for Democratic Speech ve Kadir Has Hukuk Klubünün düzenlediği “Türkiye’de Akademik Özgürlükler” adlı konuşma.
 79. Datça (6 Eylül 2015) İskele Sanat Merkezi’nde imza ve söyleşi.
 80. Eskişehir Tabipler Odası (14 Aralık 2015), “Akademik Özgürlükler” üzerine konuşma.
 81. Political and Social Research Institute of Europe/Avrupa Siyasal ve Sosyal Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği Brown Bag Seminerinde Konuşmacı: “Akademik Özgürlükler ve İfade Özgürlüğü”, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6 Şubat 2016.

 

Uluslararası Siyasi Toplantılar

Prag (7-8 Aralık 2009) Avrupa Sosyalist Partisi PES’in düzenlediği Sosyalist Enternasyonal Toplantı DTP temsilcisi olarak.

Paris (13 Ekim 2010) Sosyalist Enternasyonal Kadın (SIW) Bölgesel Toplantısı. BDP temsilcisi olarak

Atina (Temmuz 2011) Sosyalist Enternasyonal Genel Toplantısı. BDP temsilcisi olarak ve SIW bölgesel toplantısı (Arap Baharı).

İstanbul (8-9 Kasım 2013) Sosyalist Enternasyonal Kadın Toplantısı. BDP temsilcisi olarak. (Women and Arap Spring).