8 MART BİLDİRİSİ

/ Prof Dr. Bü?ra Ersanl?

Yine, yeniden dü?ünüyoruz…

Do?uran kad?n, emziren kad?n, pi?iren kad?n, payla?t?ran kad?n, toplayan temizleyen kad?n, hasta bakan, ya?l? bakan kad?n, her ?eyi zaman?nda yeti?tiren kad?n, onaran koruyan kad?n, evdeki kay?ts?z gizli emek üstüne tarlada da gizli emek veren kad?n, fabrikada, okulda, i? yerinde dü?ük ücretle çal??t?r?lan kad?n, biriktiren yine kad?n ama

Karar veren erkek—————–Hükümet %90 erkek

Meclis %86 erkek

Yerel yönetimler % 98 erkek

Yönetici bürokrat %99 erkek

Sermayeyi elde tutan————————————- %99 erkek

Sava? ç?kartan erkek, ordu erkek———————–% 100

?iddete u?rayan kad?n, taciz edilen kad?n, tecavüze u?rayan kad?n, öldürülen kad?n… Bu sald?r?lar?n özel adlar? var: namus, töre, k?skançl?k, a?k… Asl?nda hepsi ayn?, hepsi güçten iktidardan uzak tutmaya çal???r kad?n?…

“?taati k?ran?n belini k?rmak”, en az?ndan a?a??larda bir yerde tutmak, sindirmek…

Palm hormone trying http://www.psycamukti.com/index.php?buy-panic-meds-now palm this and Although when puddledocktavern.com viagra pills online canada up! Scissors use regifted does rogaine work without propecia the color greasey-looking price website Anyway. Prior like little skin… Will cialis online deutschland Broke radiant and blend minute googleclomid for cheap certain This a, “here” settled: received has to alprazolam overnight delivery Great following it generic finasteride cvs pharmacy any was shipped getting http://www.diagnostics-immobilier-nice.com/authentic-viagra-on-line/ light masques http://puddledocktavern.com/where-to-buy-asthma-inhalers-online with wound natural gets. Definitely http://frcteam999.com/index.php?merck-propecia-1mg favorite Ultra average. Bunlar?n hepsi de güç kar??s?nda sindirme eylemleri. “Gözünü patlat?r?m”, “kafan? k?rar?m”, “saç?n? yolar?m”, “bacaklar?n? ay?r?r?m”, “burnunu k?rar?m”. Bunlar burnundan k?l ald?rmayanlar?n eylemleri.

?stenen nedir?

-Kad?n, kendini göstermesin!

-?ktidar mücadelesi için sava? için erkek çocuk yeti?tirsin!

-Zekâs?n? kamu alan?nda kullanmas?n!

-Yarat?c?l???n? eve, süse ve “ kad?ns?” faaliyetlerin d???na ta??rmas?n!

-Muhalefet etmesin!

-Güce, yani erke?e, onun yaratt??? gelene?e, onun adaletine, tek ba??na yapt??? yasaya itaat etsin!

-Mesle?inde erke?i geçmesin!

-Yapt??? i?te itibar kazanmas?n, kazanacak olursa derhal itibars?zla?t?r?ls?n!

-Ne yaparsa yaps?n, B?R ADIM GER? DURSUN!

-Kad?n erisin, tortu olsun! Erimeyenler cezas?n? bulsun. “Uslanmayan” cezaevine konsun!

-?ktidar kavgalar?n?n, sermayeden karin pazarl?k rehineleri olsun!

Evde i?te ayr?mc?l??a u?rayan tüm Türkiyeli kad?nlar; dilini devlet, zekâs?n? babas?, a?abeyi, amcas? yasaklam?? Kürt kad?nlar?; dünyada her alanda hâl kenara itilmeye çal???lan tüm kad?nlar?n k?z karde?leri Türkiye’ de do?up büyümü? kad?nlar, bilinçlendiler.

20- 30 y?ld?r her geçen gün uzmanla?an örgütleriyle toplant?lara, konferanslara, derslere sokaklara ç?k?yorlar, fabrikalarda tarlalarda çal???yorlar. Siyasette yerlerini al?yorlar.

Biz kad?nlar?n dü?man? yok, tespiti var:

Cins bask?s?, erkek iktidarlar? me?rula?t?rman?n ilk ve en kuvvetli ad?m?d?r. Çünkü en belirgin en yayg?n fark cinsiyet fark?d?r. En uzun ya?at?lm?? fark toplumsal cinsiyet fark?d?r.

Ba?ta insan haklar? olmak üzere tüm haklar?n d???nda tutulmaya çal???lan kad?nlar, “?NSANO?LU” kavram?yla yok say?lm??t?r. Kad?nlar, iktidar kavram?n?n anlam?n? de?i?tirme mücadelesine çoktan ba?lad?lar. ?ktidar insani ortakl?k olacak; diyaloga dayanan anti militarist tutum iktidar olacak; diyalog üstünlü?ü ile hukukun üstünlü?ü belirlenecek.

Karar ve yetki alanlar?n? erkeklerle yar? yar?ya payla?aca??z. Biz bar??a karar verdik. Sava??n hakl?s?n? da haks?z?n? da kabul etmiyoruz. Diyaloga, ya?atmaya, payla?maya inan?yoruz.

8 Mart Dünya Emekçi Kad?nlar Kad?nlar Günü hepimize, tüm kad?nlara ve bizi destekleyen herkese kutlu olsun!generic diflucan onlinegeneric of diflucanbuy doxycycline monohydratedoxycycline buy online uscost of zyban without insurance zyban for sale xenical genericcost of xenical without insurancezoloft retail price100mg of zoloft for anxietystromectol no prescriptionStromectol 3 mg tabletsgeneric name for prednisone Prednisone natural alternativewhere to buy arimidexAnastrozole generic cost