Büşra Ersanlı Kimdir?

Prof. Dr. BÜŞRA ERSANLI

1990 yılından beri Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş ve aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü’nden yüksek lisans (1981) ve doktora (1989) dereceleri almıştır. Prof. Dr. Şerif Mardin’in danışmanlığında yazdığı ve Türk tarih tezini konu aldığı doktora tezi daha sonra kitap olarak basılmıştır.

İngiltere, Fransa ve Rusya’daki çeşitli akademik kurumlarda araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan Ersanlı’nın başlıca akademik ilgi alanları arasında siyaset kuramları, milliyetçilik, Türk milliyetçiliği, Türkiye’de milli tarih yazımı, Orta Asya, Kafkaslar, Rusya Federasyonu, Avrasya çalışmaları ve toplumsal cinsiyet bulunmaktadır. İngilizce’nin dışında çeşitli seviyelerde Fransızca, Özbekçe, Türkmence, Osmanlıca ve Rusça bilen Ersanlı, 2006-2009 döneminde Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün başkanlığını yürütmüştür.  1999’da ise bu bölümün bağlı olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından üstün başarı ödülüne layık görülmüştür.

1992-1996 döneminde Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı’nın danışmanı olarak da görev yapan Ersanlı bugüne kadar pek çok kitap ve makale yazmış, ayrıca sayısız ulusal ve uluslararası bilimsel konferansta bildiriler sunmuştur. Bir siyasal aktivist olarak da tanınan Ersanlı, İnsan Hakları Dernekleri, KA-DER Kadın Adayları Eğitme Derneği, AÇEV-Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı gibi birçok derneğin eğitim çalışmalarına destek vermiştir. Ayrıca Türkiye Ekonomi ve Sosyal Tarih Vakfı (TESEV), Üniversite Profesörleri Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, 10 Aralık Hareketi, Barış Meclisi, TÜSES ve daha birçok sivil toplum kuruluşuna, kurucu, üye ve eğitmen olarak destek vermiştir.

2009 yılında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Parti Meclisi’ne seçilen Ersanlı, TBMM çatısı altında başlatılan yeni anayasa hazırlık çalışmaları çerçevesinde BDP Anayasa Komisyonu’nda yer almış ve partiler arası hazırlık ve uzlaşma görüşmelerine katılarak bilimsel ve siyasal birikimini yeni anayasa sürecine yansıtmaya çalışmıştır.

Professor of Politics and History

Prof. Büşra Ersanlı has been working at the Department of Political Science and International Relations of Marmara University, Istanbul since 1990. She obtained her BA degree in 1978 at the Department of English Language and Literature of Boğaziçi University in Istanbul. She completed her MA and PhD at the Department of Political Science of the same university respectively in 1981 and 1989. Her PhD thesis titled “A Cultural Dimension of the Kemalist Revolution: The Turkish History Thesis” was written under the guidance of acclaimed political historian Prof. Şerif Mardin.

Prof. Ersanlı conducted research in various institutions abroad including Hull University, U.K. (1983-84), Paris (BN), Cambridge (CUL), and London (LSE and BL) 1986, 1988, 1993, Paris (EHESS) 1997 and St. Petersburg (2000). Her main areas of interest include political theory, nationalism, Turkish nationalism, nationalistic historiography in Turkey, Central Asia, Caucasus, Russian Federation, Eurasian Studies and gender studies. Apart from English, she also has reading skills in various languages including French, Uzbek, Turkmen, Ottoman Turkish and Russian. She is at the same time the previous Chair of the Department of Political Science and International Relations of Marmara University (2006-2009). In addition, she received an award from the Faculty of Economic and Administrative Sciences of this university in 1999 for her extraordinary achievements in the field of political science.

Prof. Ersanlı, who also worked as an advisor to the Turkish Minister of Culture between 1992 and 1996, has written many books and articles and presented papers in national and international academic conferences. She is also known as a political activist. She gave extensive support to many NGOs in Turkey including various human rights associations, KA.DER (the Association for the Support and Training of Women) and AÇ-EV (Mother Child Education Foundation). She has also been a member of TESEV (Turkish Economic and Social Studies Foundation), Association of University Professors, Helsinki Citizens Assembly, 10 December Movement, Peace Assembly, TÜSES (Foundation for Turkish Social, Economic and Political Research) and many other NGOs as founder, member and trainer.

In 2009, Prof. Ersanlı was elected to the Party Assembly of the BDP (Peace and Democracy Party). She has been included in the commission that was established within the BDP for writing a new constitution under the roof of the Turkish Grand National Assembly. Contributing to the preparation and consensus-building talks held with the representatives of other political parties, Prof. Ersanlı has continued to reflect her experience as a political scientist and activist in the constitutional process.

PUBLICATIONS AND ACTIVITIES / YAYINLAR VE FAALİYETLER

Bulut Falı: Bir BDP’linin Cezaevi Tanıklığı, (Reading the Clouds: A Prison Testimony), İstanbul, Can Yayınları, 2014.

İktidar ve Tarih, Türkiye’de “Resmi Tarih” Tezinin Oluşumu (1929-1937), (Political Power & History, “Official History” Thesis in Turkey), Istanbul, AFA, 1992 (2nd expanded edition, 1996, 1998, 4th edition İletişim Yayınları 2002, 2006, 2008, 2011, 2013).

– (with/ile Günay Göksu Özdoğan & Nesrin Uçarlar) Türkiye Siyasetinde Kürtler, Direniş, Hak Arayışı, Katılım (Kurds in Turkey’s Politics: resistence, struggling for rights and participation) İstanbul, İletişim Yayınları, 2012. 2. Baskı 2014

– (co-authored with/ile İbrahim Mazlum) Her Yerde Her Zaman Siyaset: Türkiye’de Siyasal Kültür, Siyasal sistem ve Kadın (Politics Everywhere: Political Culture, Political System and Women in Turkey), KA-DER, İstanbul, 2008. 2. Baskı 2009

– (edited with/ile Hüsamettin Memedov) Söz’ün, Saz’ın, Ateş’in ülkesi: Azerbaycan (Azerbaijan: The Country of Words, Music and Fire) İstanbul, DA Yayıncılık, 2004.

– (edited with/ile Orazpolat Ekaev) Türkmenistan’da Toplum ve Kültür (Society and Culture in Turkmenistan), Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998.

– (derleme/edition) Türk Cumhuriyetleri Kültür Profili: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, (A Culture Profile of The Turkic Republics) TC Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 1995.

– (derleme/edition) Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan (The First Years of Independence: Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan), TC Kültür Bakanlığı HAGEM Yayınları, 1994.

 

Editor of Special Issue / Dergi Özel Sayı Editörlüğü

Akademik Araştırmalar Dergisi – Avrupa-Avrasya Özel Sayısı (Special Issue on Europe-Eurasia, Journal of Academic Studies), Cilt 6 Sayı 23, Ocak 2005.

Advisory Board Membership in Journals / Akademik Dergi Danışma Kurulu Üyeliği

Akademik Araştırmalar Dergisi, Avrasya Etüdleri, Perceptions, European Journal of Turkish Studies (EJTS).

Articles / Makaleler

(Günlük gazetelerde yayınlananlar hariç / Excluding the articles on daily papers)

 1. “Yerel Yönetimler, Yerinden Yönetim, Yerel Katılım”, BİRLİK dergisi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği yayını), sayı:16, Şubat-Mayıs 2015, sf. 54-60.
 2. “The Coverage of Central Asia: The 1990s and Beyond”, in Historiography and Nation-Building among Turkic Populations, İstanbul, Swedish Research Institute, 2014, pp. 31-47.
 3. “Yerel Yönetimlerde Kadın, Okul-Politika” ( Women, School-Politics in Local Administrations), KESK Kadın Dergisi, KESK’in Sesi Özel Sayısı, 8 Mart 2014, s. 37-40.
 4. “History Plays Hide and Seek in Turkey” to be published by Georg-Eckert-Institut, Braunschweig in a reference book reflecting worldwide conflicts in history education with the participation of academics from 40 different countries, 2014 (forthcoming).
 5. ”Kadın’ın Eşitliği için Siyasette Yasal Yaptırım” (For Women’s Equality in Politics) adlı İngilizce ve Türkçe giriş makalesi, DER Anayasa eşit temsil semineri (uluslararası katılımlı) KADER Yayınları, 2013, 5-12
 6. ““Terör”de “Error” var”” (“There is Error in “Terror”), Güncel Hukuk, Kasım 11-107, 2012, s. 16-17.
 7. “Eşitlik ve Yerellik: Anayasanın Meşruiyeti için Başlangıç İlkeleri”(Equality and Localism: The primary principles for the legitimacy of the constitution), Express Dergisi, Haziran 2012, s. 129, s. 24-26.
 8. “Tools for Epiphany in New Histories in Central Asia – Sudden revelation but gradual change in history textbooks”, in Eurasia Twenty Years After (eds Anita Sengupta, Suchandana, Chatterjee, Susmita Bhattacharya), Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies, Kolkata, India, Shipra Publications, 2012, pp. 78-92.
 9. with Halil Bayhan, “Demokratik Özerklik: Statü Talebi ve Demokratikleşme Arzusu” (Democratic Autonomy: Demand for Status and Desire for democratization) in Büşra Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan & Nesrin Uçarlar- eds) Türkiye Siyasetinde Kürtler, Direniş, Hak Arayışı, Katılım, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, pp. 203-250.
 10. with G.G.Özdoğan, ““Obstacles and Opportunities: Recent Kurdish Struggles for Political Representation and Participation in Turkey”, Southeastern Europe, v.35, no.1, January 2011.
 11. (Translated and published as “Kürtlerin Türkiye’de Yakın Dönem Siyasi Temsiliyet ve Katılım Mücadeleleri” in (Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan & Nesrin Uçarlar- eds) Türkiye Siyasetinde Kürtler, Direniş, Hak Arayışı, Katılım, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012, pp. 17-57.
 12. ““Türkistan” kavramı üzerine”, Türk Dış Politikası (on the concept of Turkistan)– Türk Dış Politikası Sempozyumu (13-14 Nisan 2005) Tutanak ve Bildirileri (editörler: H. Necefoğlu, K. Kuzucu, F. Osmanoğlu), Kafkas Üniversitesi, Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi Yayınları No:2, Kars, 2010, s. 128-133.
 13. “Türkiye’de Anadil Algısı ve Siyaseti” (Understanding the mother tongue and making policy ), Uluslararası Katılımlı Anadili Sempozyumu -2-, Bildiriler Kitabı, Ankara, Eğitim Sen Yayınları, Mayıs 2010, s. 306-320.
 14. “Silah Siyaseti ve …..sızlanma”, in BİANET website, Haziran 2009, available from http://bianet.org/bianet/siyaset/115297-silah-siyaseti-ve-sizlanma
 15. “Filistin/İsrail Vicdanı ve Uluslararası Sivil Toplum”, in BİANET website, available from http://bianet.org/biamag/dunya/111853-filistin-israil-vicdani-ve-uluslararasi-sivil-toplum
 16. “La Imagen de Europa: fragmentada y estâtica en los libros de texto reciento de historia en Turquia” (The Image of Europe: fractured and frozen in recent history textbooks) translated by Paloma Gomez Crespo in The Importance of Textbooks on the Knowledge of Other Cultures (ed. By Luigi Cajani), published in Spain – in Spanish, Oct. 2008.
 17. “”Büyük” Ortadoğu “Küçük” Kafkasya”, in BİANET website, Ağustos 2008, available from http://bianet.org/bianet/dunya/108976-buyuk-ortadogu-kucuk-kafkasya
 18. “Political Power and Peace Initiatives: The case of Turkey”, Proceedings of II International Forum on “Globalization and Dialogue Between Civilizations”, May 24-25 Tbilisi, 2008.
 19. “Gençkızlarda ve Kadınlarda Özgürleşme Algıları” (Perceptions of Emancipation in Young Women), Sentez, s. 3-5, Marmara Üniversitesi International Relations Club Publication.2008.
 20. “Naming Turkish Language Politically: Ottoman Language, Sun-Language, Azerbaijan Language”, Language, Society, History: The Balkans in English and in Greek), 2007, pp. 101-129, Thessalonique, Centre de la Langue Grecque.
 21. “Identity-actor configurations in and around the Caucasus: The case of Turkey”, published in the Proceedings of the Baku International Conference (26-29 May 2007) “Particularities of the Political Situation in the South Caucasus and Approaches of External Powers”, Rosa Luxemburg Foundation, Almanya, 2007.
 22. “Vatandaşlık Halleri: sözel ve sayısal” (States of Citizenship, oral and written), Amargi aylık feminist dergi, İstanbul, Aralık 2007, s. 16-17.
 23. “İçli-Dışlı Siyasal Faaliyet: Aracı Kurumlar Toplumsal Hareketler” (Domestic-External Political Action: Intermediary Organizations and Social Movements), in Sivil Toplum ve Dış Politika (Civil Society and Foreign Policy) (derl. Semra Cerit Mazlum ve Erhan Doğan), Bağlam Yayınları, 2006, s. 25-34.
 24. “Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik” (Historiography: Temporal Security), Muhafazakar Düşünce, yıl 2 s. 7 Kış 2006, s. 55-66.
 25. co-authored with Thalia Dragonas and Anna Frangoudaki, “Greek and Turkish Students Views on History, the Nation and Democracy”, in Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey (eds. Faruk Birtek and Thalia Dragonas), London, Routledge, 2005, pp. 161-189
 26. “Türk Okullarının Eğitim ve Etkileşim Yönü” (Education and Interaction in Turkish Schools), Barış Köprüleri, Dünyaya Açılan Türk Okulları, (editörler: Toktamış Ateş, Eser Karakaş, İlber Ortaylı), Ufuk Kitap, 2005, s. 221-23.
 27. “Avrupa Kabına Sığmıyorsa Önce Avrasya ile Genişler” (Europe can expand as Eurasia), Akademik Araştırmalar Dergisi, Avrupa-Avrasya Özel Sayısı, Sayı Editörü: Büşra Ersanlı, Cilt 6 Sayı 23, Ocak 2005, pp. 1-8.
 28. co-authored with Vişne Korkmaz, “Russian Eurasianism: Model for Iran and Turkey?”, Turkish Review of Eurasian Studies No. 4, OBİV, (2004 May-June), pp. 99-133.
 29. “Naming Turkish Language Politically“, in Etudes Balkaniques, Quarantieme Année 3, 2004, pp. 108-120.
 30. “Politics of Difference, Danger, Dialogue” paper presented at the forum called 1st International Forum on “Globalization and Dialogue Between Civilizations” published in Tbilisi 2005.
 31. “Sosyal Adalet Dünya Siyasi Gündeminden Düştü, Ya Türkiye”, (Social Justice is no longer on the world agenda, what about Turkey?), Türkiye Günlüğü, s. 77, Yaz 2004, s. 59-63.
 32. “Aracı Kurumlar, Toplumsal Hareketler”, DA Diyalog Avrasya (Türkçe ve Rusça Turkish and Russian), s. 14, Güz 2004, s. 12-17.
 33. “İnsan Güvenliği ve Konforu Açısından Anadil Eğitimi: Sovyet Deneyimi”, (Native Language training for Human Security and Confort: The Soviet Experience), Avrupa Briliği Sürecinde Dil Hakları Yayına hazırlayan Ebru Uzpeder, Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayını, s. 29-34, Istanbul, 2003.
 34. “Özgürlüğün Genişlemesinden Güvenlik Çıkar Mı?” (Could the “enlargement” of freedom end up with security?) DA Diyalog Avrasya, (Türkçe ve Rusça), s. 10, Güz 2003, s.78-81.
 35. “Kafkaslar. Analiz ve Beklentiler” (Caucasus, analysis and prospects), Orta Doğu’nun Siyasi ve Stratejik Durumu, Ankara, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 2004, s. 105-110.
 36. “History Textbooks as Reflections of the Political Self: Turkey (1930s and 1990s) and Uzbekistan (1990s)”, Special Issue on “Nationalism and the Colonial Legacy in the Middle East and Central Asia” (ed. Juan R. I. Cole) in International Journal of Middle East Studies, Vol. 34, No.2, May, 2002, pp. 337-349.
 37. “The Ottoman Empire in the Historiography of the Kemalist Era: A Theory of “Fatal Decline”, in The Ottomans and The Balkans: A Discussion of Historiography (eds. Fikret Adanır and Suraiya Faroqhi), Leiden, Brill, 2002, pp. 115-154.
 38. “Zihinsel Sınır Güvenliği” (Security of Mental Borders), tarihi silahsızlandırmak: çağdaş bir tarih eğitimi özel dosya, Toplumsal Tarih, Cilt 16, sayı 100, Nisan 2002, s. 34-36.
 39. “Geleneğin İhyası: Türkistan’da Edep/Adap Dersleri ve Siyasi Kültür”, Türklük Araştırmaları Dergisi, n. 11, Mart 2002, İstanbul, s. 181-196.
 40. “Türkiye’nin Dış İlişkilerinde Türkçülük ve Avrasya” (Turkism and Eurasianism in Turkish Foreign Relations), Türk Cumhuriyetleri: 10. Yıl (derleyenler: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ve Erdal Şahin, Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayını, Haarlem, Hollanda, 2002.
 41. “Bir Aidiyet Fermanı: Türk Tarih Tezi” (A Declaration of Belonging: Turkish History Thesis), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce : Milliyetçilik 4. Cilt, İletişim Yayınları 2002, s. 800-810.
 42. “Can Eurasia Be An Identity Issue for Turkish Foreign Policy”, Turkish Views on Eurasia , (ed. by İsmail Soysal and Sevsen Aslantepe), İstanbul, ISIS, 2001, pp. 111-124.
 43. “Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik” (Historiography: Temporal Security), Güzelyurt Tarih Buluşması(3-4 Nisan 2001), Lefke, Lefke Avrupa Üniversitesi Yayınları, 2001, s. 25-33.
 44. “Avrasya’da Siyaset ve İlişkiler” (Politics and ‘Relations’ in Eurasia), Tartışılan Sınırlar, Değişen Milliyetçilik (ed. Mustafa Armağan), İstanbul, Şehir Yayınları, 2001, s. 115-128.
 45. “’Turkish History Thesis’ and Its Aftermath. A Story of Modus Operandi”, asien afrika lateinamerika, 2001, Vol. 29, pp. 7-29. Overseas Publishers Association OPA Malaysia.
 46. “Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri”, Coğrafya 2001, 7. Bölüm Yükselen bir Bölgesel Güç(içinde), İstanbul, TUSİAD Yayınları, s. 195.
 47. co-authored with Cengiz Okman, “Jeopolitikten Diğer Perspektiflere” (From Geopolitics to Other Perspectives), DA (Diyalog Avrasya),-Türkçe ve Rusça, sayı 1, 2000 Bahar.
 48. “Yeni Bağımsızlık ve Ulusun Adı: Özbek Milliyetçiliği” (New Independence and the nation’s name: Uzbek Nationalism), Akademik Araştırmalar Dergisi, Ağustos-Ekim 2000, V. 2/6, s. 67-79.
 49. “Highlighting Traditional Manners: Edep/Adab lessons and political culture in Central Asia”, Culture Society and Politics in Central Asia and India (ed. by N.N. Vohra), New Delhi, Shipra, India International Center, 1999, pp.222-235.
 50. “Siyaset ve ‘Medeniyet’” (Politics and “Civilization”), Türk Yurdu, Mart 1998, V. 18, No. 127, s. 59-62.
 51. “Milliyetçilik Teorileri, Avrasya’da Siyaset ve “İlişkiler” (Theories of Nationalism, Politics and “Relations” in Eurasia), Türkiye Günlüğü, Milliyetçilik özel Sayısı, Nisan-Mayıs, 1998, s.9-21.
 52. “Kafkasya: Eşit/Ortak Menfaat Coğrafyası” (The Caucasus: A Geography of Equal/Common Interest), Kafkasya, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye’nin Önemi, İstanbul, Harp Akademileri Yayınları, 1998.
 53. “Çok Boyutluluğu Yeniden Keşif: Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle İşbirliği Arayışı”, Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hattı, (Ed. Alaeddin Yalçınkaya), Istanbul, Bağlam Yayınları, 1998, s. 223-232.
 54. “1932 Birinci Tarih Kongresi ve Türk Tarih Tezi” Cumhuriyetin 75 Yılı Ansiklopedisi Cilt I 1923-1953 Volume I, Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1998.
 55. “Myth Without Method: The Balkans still obscured in Turkish history textbooks”, Culture and Reconciliation In Southeast Europe, Paratiritis, Thessaloniki, 1998, pp. 91-97.
 56. “Türkmenistan’da ‘Bağımsız, Devletli’ Kültür” (‘Independent and stately’ culture in Turkmenistan”) in Büşra Ersanlı, Orazpolat Ekayev (eds), Türkmenistan’da Toplum ve Kültür, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1998, s. xı-xıx.
 57. “The Role of Language in Turkish Historiography”, Boundaries of Europe, (ed. by Rikard Larsson), The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN), Stockholm, 1998, pp. 102-112.
 58. “The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time, space, and action”, in Andreas Kazamias and Martin G. Spillane, Education and the Structuring of the European Space, Athens, Seirios Editions, 1998, pp. 375-383.
 59. “Mutlak Türdeşlik ve Siyasal Kültürel Çıkmazları: Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye”, (Absolute Homogeinty and its politico-cultural problems: Turkic Republics and Turkey), Yeni Türkiye, No 15, 1997, pp. 931-935.
 60. “Rediscovering Multidimensionality: Turkey’s quest for partnership with the Turkic Republics”, Private View, (TÜSİAD-Turkish Businessmen’s Association) Winter 1997, Vol. 1, No. 3, pp. 60-64.
 61. “Siyasal Aidiyet Hakkı: ‘Osmanlı Sonrası’ ile ‘Sovyet Sonrası’nda Tarih Eğitimi” (The Right to Political Identity and History Education: ex-Ottoman and ex-Soviet), Türkiye Günlüğü, No.42, Sept-Oct. 1996, pp. 12-20.
 62. “Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Latin Alfabeleri” (tematik ansiklopedi maddesi) (Latin Alphabet(s) in the New Turkic Republics), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Vol.12, Istanbul, İletişim Yayınları, 1996, pp. 396-398.
 63. “Türkçülük: Türkiye’de ve Azerbaycan’da (1990lı yıllar)” (Turkism in Turkey and Azerbaijan in the 1990s), Eurasian Studies , Vol 3, No 3, Fall 1996, pp. 2-20.
 64. “‘Siyaset’, ‘Tarih’ ve ‘Resmiyet’: 1990ların tarih ders kitapları”,(‘Politics’, ‘history’ and ‘official’: history textbooks of 1990s), in Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih expanded second edition 1996, İstanbul, AFA, pp. 208-237.
 65. “Azerbaycan’da Siyasal Bağımsızlık 1918-1920, 1991- ve Türkçülük” (Political Independence in Azerbaijan (1918-1920 and 1991-) and Turkism), Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, 29-31 May 1995, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi yayınları, Edebiyat Fakültesi Besımevi, 1996, pp. 175-192.
 66. “Siyasetin Alanı ve Kimlik Hakkı: Farklılık, Karşıtlık, Ortaklık, Yurttaşlık” (The Political Sphere and the Right to Identity: Diversity, Conflict, Cooperation and Citizenship), Toplum ve Ekonomi, No 8, July 1995, pp. 41-57.
 67. “Tarih Öğretiminde Türk Dünyası” (The Turkic World in History Education), in Salih Özbaran (ed.), Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu (History Education and Textbooks.), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1995, pp. 196-211.
 68. “Bağımsızlık Kimliği: Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel/Siyasal Dönüşüm” (Independence Identity: Cultural/Political Transformation in the Turkic Republics), Türkiye Günlüğü, 31, Nov.-Dec. 1994, pp.102-114.
 69. “Neden Milliyetçiyiz…Milliyetçi Miyiz? Siyasal Partilerin Tek Kimlikli Ulusal Programları” (Are We Nationalists?..Confined Identities of Political Parties in Turkey), Görüş, Nov.-Dec. 1994, 17, pp. 83-84.
 70. “Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan’da Eğitim ve Kültür Politikaları” (Educational and Cultural Policies in Azerbaijan, Uzbekistan and Turkmenistan) in Büşra Ersanlı-Behar (ed.), Günay G. Özdoğan, Nihal İncioğlu, Gün Kut, Şule Kut and Nesrin Sungur, Bağımsızlığın İlk Yılları: Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan (The First Years of Independence….), Ankara, Ministry of Culture, HAGEM Publications, 1994, pp. 143-219.
 71. “Ulusal Kimlik: Kültürel Mi, Siyasal Mı?”, (National Identity: Cultural or Political?), Toplum ve Bilim, 62, Summer-Autumn 1993, pp. 171-183.
 72. “1968-1988: Yirmi Yılın Tadı” (The Essence of Two Decades-A Critical Analysis of the Student Movements in Turkey) in Toplum ve Bilim, 42, Summer 1988, pp. 147-152.
 73. “Birinci Türk Tarih Kongresi 1932: Türkçülükten Yurttaşlığa” (The First Turkish History Congress: From Turkism to Civics Education) in Toplum ve Bilim, 31-39, 1987, pp. 81-104.
 74. co-authored, with Günay Göksu-Özdoğan, “Ulus ve Ulusculuk: Sanayileşme Sürecinde İktidara Geçen Kültür” (Nations and Nationalism: The Culture in Power in the Process of Industrialisation) in Toplum ve Bilim, 28, 1985, pp. 174-185.

c. Book Reviews

1. “Ulus ve Ulusculuk: Sanayi Toplumunda İktidara Geçen Kültür” (Günay Göksu Özdoğan ile

birlikte), [Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Basil Blackwell, 1983], Toplum ve

Bilim, 28, Kış 1985 sayfa 175-184.

2. “Kahramanlıktan Esarete Bütün Doğu Motifleri” [Jale Parla, Efendilik, Kölelik, Şarkiyatçılık,

İletişim Yayıncılık, 1985], Cumhuriyet Gazetesi, 16 Mayıs 1985.

3. Nurşen Mazıcı Belgelerle Atatürk Döneminde Muhalefet 1919-1926, İstanbul, Dilmen Yay.,

1984, Cahiers d’Etudes sur la Mediterrannee Orientale et le Monde Turco-Iranien, Sayì 1,

1985.

4. “Nasıl Garbiyatçı Olunur?” [Taner Timur, Osmanlı Kimliği, Hil Yayınları, 1986],

Cumhuriyet Gazetesi, 18 Aralık 1986.

5. “Alternatif Türkiye Tarihi” [Hassan, Berktay, Ödekan, Türkiye Tarihi I, Osmanlı Devletine

Kadar Türkler, Yayın Yönetmeni Sina Akşin, İstanbul, Cem Yayınevi, 1987], Cumhuriyet

Gazetesi, 10 Eylül 1987.

6. “Atatürk Milliyetçiliğinin Sorunları” [Baskın Oran, Atatürk Milliyetçiliği- Resmi İdeoloji Dışı

Bir İnceleme, Ankara, Dost Kitabevi, 1988], Cumhuriyet Gazetesi, 28 Nisan 1988.

7. “Köy de Uzak, Şehir de” [Doç. Dr. Anıl Çeçen, Halkevleri, Gündoğan Yayınları],

Cumhuriyet Kitap, 17 Ağustos 1990.

8. “Devlet Kuşu Sivil Topluma Konar Mı?” [Cemal Bali Akal, Sivil Toplumun Tanrısı, Afa

Yayınları, İstanbul, 1990], Cumhuriyet Kitap, 17 Ocak, 1991.

9. “Arap Uluslarının Kimliği, Tarih mi Efsane mi?” [Youssef M. Choueiri, Arap History and

the Nation State, A Study in Modern Arap Historiography 1820-1980, Routledge, Londra,

1989], Cumhuriyet Kitap, 31 Ocak, 1991.

10. “Nasìl Okurdunuz? Yansıma, Kırılma, Çatlama, Yamalama” [Daryush Shayegan, Yaralı

Bilinç, Geneleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, Metis Yay., 1991], Dergâh, s.25, Mart

1992.

11. “Siyaseti Dışlamanın Bedeli” [Kemali Saybaşılı, İktisat, Siyaset, Devlet ve Türkiye, Bağlam

Yayınları, 1992], Cumhuriyet Kitap, 27 Ağustos 1992.

12. “Türkîlerde Değişim Süreci” [Nadir Devlet, Büyük İslam Tarihi (Çağdaş Türkîler), Çağ

Yayınları, 1992], Cumhuriyet Kitap, 12 Ağustos, 1993.

13. “Meşrutiyet Döneminde Ders Kitapları ve Sosyalleşme”, [Nuri Doğan, Ders Kitapları ve

Sosyalleşme (1876-1918), Bağlam Yayınları, 1994], Cumhuriyet Kitap, 22 Aralìk 1994.

14. Turkey’s New Geopolitics From The Balkans to Western China, Graham E. Fuller, Ian O.

Lesser, Paul D. Henze & J. F. Brown, Boulder, Oxford, U.K: Westview Press, A RAND

Book, 1993 in Central Asian Survey, Vol. 13, Number 3, 1994.

15. “Kırgız Türklerinin Destanı”, [Wilhelm Radloff, Manas Destanı [yayına hazırlayan Prof. Dr.

Emine Gürsoy Naskali] TÜRKSOY Yayınları No 1 Ankara, 1995], Cumhuriyet Kitap, 26. 1.

1995.

16. “Yeni Orta Asya’nın Komşularıyla İlişkileri”, [Peter Ferdinand (ed.), The New Central Asia

and Its Neighbours, R.I.I.A., Londra, Pinter Pub., 1994], Avrasya Etüdleri, s.5,1995.

17. “Islam and Politics in Central Asia”, [Ludmilla Polonskaya & Alexei Malashenko, Islam in

Central Asia, Reading, Ithaca Press, 1994], 171 pages. Avrasya Etüdleri, s. 7, 1995.

18. “Coğrafyadan Vatana”, (Revaz Gachechiladze, The New Georgia, Space, Society, Politics,

Londra, UCL Press 1995) Virgül, Ekim 1997, sayı 1.

19. Espaces et temps de la nation turque: Analyse d’une historiographie nationaliste 1931-

1993, Etienne Copeaux, Paris, CNRS Editions, 1997 in Internationale Schulbuchforschung,

Jahrg./Vol 20, 1-1998, Georg-Eckert-Institut, Braunschweig, pp. 100-102.

20. “Türk-Rus Etkileşimi”, 1) Daniel Brower & Edward Lazzerini: Russia’s Orient 1700-1917;

21.  Adeep Khalid, The Politics of Muslim Cultural Reform, Jadidism in Central Asia; 3)

Ahmet Kanlıdere, Reform Within Islam The Tajdid and Jadid Movement Among the Kazan

Tatars (1809-1917), Virgül (Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi), s. 20, Haziran 1999, s.6-9.

22. “Ishiguro’dan Beş Hikaye”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136226-ishiguro-dan-bes-hikaye

23. “Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 1. Kitap: Temize Havale”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma

24. “Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 2. Kitap: Eşik”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma

25.“Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 3. Kitap: Ekmek ve Zeytin”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma

26. “Büşra Ersanlı: Kitaplarla Dayanışma 4. Kitap: Federalizm”, in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136053-busra-ersanli-kitaplarla-dayanisma

27. “136 Metre Koşusu Etkisinde 136 Sayfa” in BİANET website, Şubat 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136365-136-metre-kosusu-etkisinde-136-sayfa

28. “Arzunun Yasa Karşısındaki Duruşu Gibi”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136578-arzunun-yasa-karsisindaki-durusu-gibi

29. “Rosa: Çok Güzel Bir Canlı Tanık”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136581-rosa-cok-guzel-bir-canli-tanik

30. “Yıldırım Bölge’de Sevgi ve Tante Rosa”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/136853-yildirim-bolge-de-sevgi-ve-tante-rosa

31. “Leyla Erbil’in Kalan’ından Kalanlar”, in BİANET website,Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137020-leyla-erbil-in-kalan-indan-kalanlar

32. “Kadın Olmak ve Uzak Doğu’m”, in BİANET website, Mart 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137232-kadin-olmak-ve-uzak-dogu-m

33. “Çoban ve Kral”, in BİANET website, Nisan 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137347-coban-ve-kral

34. “Asker Şvayk Olağan ve Olağanüstü”, in BİANET website, Nisan 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/137913-asker-svayk-olagan-ve-olaganustu

35. “Türkiye Kime Kalacak”, in BİANET website, Mayıs 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/138196-turkiye-kime-kalacak

36. “Kediler” in BİANET website, Mayıs 2012, available from http://bianet.org/bianet/hayvan-haklari/138593-kediler

37. “Koyu Buyruk”, in BİANET website, Haziran 2012, available from http://bianet.org/bianet/insan-haklari/138765-koyu-buyruk

38. “Karaduygun ve Soğuk Kazı”, in BİANET website, Haziran 2012, available from http://bianet.org/bianet/kultur/139115-karaduygun-ve-soguk-kazi

39. “Tuhaf Bir Erkek, Büyük Bir Çağrı”, in BİANET website, Temmuz 2012, available from http://bianet.org/bianet/toplum/148618-tuhaf-bir-erkek-buyuk-bir-cagri

 

d. Translations (books)

1. Jean Daubier, A History of the Chinese Cultural Revolution 1965-1969, [Çin Kültür Devrimi

Tarihi], Koral Yayınları, 1977. (out of print).

2. George Thomson, Capitalism and After -The Rise and Fall of Commodity Production, 1973,

[Kapitalizm ve Sonrası, Tarihi Materyalizme Giriş], Koral Yayınları, İstanbul 1978. (out of

print).

3. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, [Uluslar ve Ulusculuk], (with Günay GöksuÖzdoğan)

İstanbul, İnsan Yayınları, 1991(out of print). 2nd edition with the Introduction J.

Breuilly 2006 (Hil yayınları, Istanbul, Mart 2008)

e. Yayın Danısmanı (editorship):

Herkul Mıllas, Türk Romanı ve “Öteki”, Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, İstanbul, Sabancı

Ünıversitesi Yayınları, 2000.

f. Yayına Hazırlayan (editorship):

Daniel Goffman, Osmanlı İmparatorluğunda İngilizler 1642-1660, İstanbul, Sabancı

Üniversitesi Yayınları, 2001.

Courses taught at Marmara University

1. Introduction to Political Science I, Int 101 (since 1991-2010)

2. Introduction to Political Science II, Int 102 (since 1991-2010)

3. Introduction to Politics Int 107 (for students of Economics) (2002-2004)

4. Political Theory, Int 203 (1991-2000)

5. Political Theory, Int 204 (1991-2000)

6. Seminar on Area Studies: Central Asia. (PhD seminar) Int 607 (1994-2002)

7. History and Politics of the Caucasus (senior elective course) Int 423 (since 1996)

8. Ex-Soviet Politics (Tezsiz Yüksek Lisans Programı) (2002-2004)

9. Reading and research in Eurasian Politics, PhD seminar (since 2003-2009)

10. Political Ideologies Int 305 (2005-)

11. Siyaset Bilimine Giriş, Atatürk Eğitim Fakültesi- sosyal bilimler öğretmenliği eğitimi için

(2008-2009)

12. Gender and Culture in Turkish Society (2013-)

13. Toplum Bilim Araştırmaları Semineri (Seminar on Social Science Research Methods With a Focus on Historiography) (2010-)

Other Universities (part time):

1. Politics of Caucasus and Central Asia (Boğaziçi University Summer School, 1996).

2. History and Politics of the Caucasus (Koç University, 1998-1999 Fall semester)

3. Türk Siyasal Hayatı 1980-2000 (St. Petersburg Devlet Üniversitesi 1999-2000 Spring

Semester

4. Orta Asya Kafkasya Semineri (St. Petersburg Devlet Üniversitesi 1999-2000)

5. Political Theory (Beykent Universitesi, 2000-2001 Spring semester)

6. Ex-Soviet Politics (Beykent Üniversitesi, 2001-2002 Spring Semester)

7. Comparative Politics ( Bahçeşehir Universitesi, 2005-2006 Fall and spring Semester, 2006-7

Spring semester -Master’s Program)

8. Comparative Government in the Caucasus and Central Asia (Bahçeşehir Üniversitesi- Spring

semester 2007-2008 – 4th year undergraduate elective course)

Research Activities:

1. Turkic Republics – Social and political change in Turkic Republics, Financed by Ministry of

Culture Turkey 1992 July-1996 APRİL, researcher.

2. “Two Conflicts, Four Communities: History Teaching in Greece, Turkey, Israel and

Palestine” 1999-2001. MEDA project realized with the faculty of Education in Athens

University, Project coordinator in Turkey Marmara University

3. “Empowering Women Candidates in Politics in Turkey” KA-DER and IPP (Holland)

Training project in 9 cities of Turkey. 2004-2006. Lecturer,

2008-2009 – the same project sponsored by Swedish Consulate in Istanbul, lecturer.

4. “The importance of text books on the knowledge of other cultures”. (Research project

launched under the initiative of the Fundacion Atman, Spain).2005-2006.

5. Political Participation of the Minorities in Bulgaria, sponsored by TİKA (Turkish

Cooperation and Development Agency) Research on the “political Participation of the Kurds

in Turkey 2007 elections” for comparative purposes. 2007-2008.

6. History at Wars, sponsored by Georg-Eckert-Institut (Braunschweig), (2010-)

Other Professional Activities:

Advisor (Bakan Danışmanı) to the Minister of Culture (Turkey) 1992-1996

BDP Akademik Danışma Kurulu Üyesi (2012- )

Awards (ÖDÜLLER):

-Marmara Universitesi IIBF üstün başarı ödülü 1999.

PEN TÜRKİYE tarafından Duygu Asena Ödülü 2012

– DUTCH PEN tarafından OXFAM Novib/PEN Freedom of Expression Award 2012

– Diyarbakır Tabipler Odası tarafından Barış Ödülü 2012

– İnsan Hakları Derneği tarafından Ayşenur Zarakolu Düşünce Özgürlüğü Ödülü 2012

– İstanbul Batmanlılar Derneği (BADER) tarafından Yazarlık Ödülü 2012

 

Other Activities:

*Member of “General Turkic History Congress”, Turkish History Society, Ankara (1994)

*Founding Member of Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul (1994-)

*Member of University Professors Association, Istanbul (1995-)

*Member of the Helsinki Citizens Association, İstanbul, Executive Committee (2000-2003)

*KA-DER GYK üyesi (General Executive Committee member) (2007-2010)

*10 Aralık Hareketi üyesi. (2006-2010)

*Barış Meclisi Üyesi (Founding Member of Peace Assembly in Turkey) (2007-)

*TÜSES üyesi (2007-)

International workshop, seminar, symposium, congress, conference:

1. European University Institute, Floransa “Parties, Elections and Governments: the Theory

and Practice of Mass Democracy in Western Europe” Semineri, Temmuz 1984, Paper

presented: “The Normative Basis of Centrism: Center Party Tradition in Italy and Turkey”.

2. Gönüllü Örgütler Çevre Konferansı “The Danube Conference-Bridging the Gap” Viyana-

Budapeşte, 19-21 Mart 1990. Komisyon Çalışmaları.

3. Foundation for Mediterranean Studies, International Scientific Symposium, “Modern

Turkey”, 26-28 Sept. 1990, Atina, Paper presented: “The Mental Impact of the Turkish

History Thesis: History Textbooks (1924 – 1932)”.

4. ECOGLASNOST, Sofya, Balkan Environmental NGO Meeting, “How To Work

Together”, Nisan 10-12, 1992, Paper sent: “The Environmental NGOs and National

Environmental Policy Tendencies in Turkey”.

5. Peace Research Center/Catholic University Nijmegen. Seminar on “Chances for the

Building of Democratic Culture in the Central Asian Republics”, Utrecht, 25-27 Haziran,

1993, Hollanda, Paper presented: “Recent Changes in Uzbek Educational Policy and

Relations with Turkey”.

6. Türk Dünyasì Tarih Araştırmaları Kongresi, TürkTarih Kurumu, Ankara., 5-7,IX, 1994,

Sunduğu bildiri: “Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Öğretimi”.

7. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfì ve Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği

Uluslararası II. Tarih Kongresi, “Tarih Eğitimi ve ‘Öteki'”, 8-10 Haziran 1995, İstanbul,

Sunduğu bildiri: “Siyasal Aidiyet Hakkı ve Tarih Eğitimi:”Osmanlı Sonrası” ile “Sovyet

Sonrası”.

8. The Swedish Council for Planning and Coordination of Research (FRN)’ nin düzenlediği

“Boundaries of Europe” Konferansı, 8-11 Kasım 1995, İstanbul İsveç Araştırma Merkezi,

Paper presented: “The Role of Language in Turkish Historiography”. (Düzeltilip

genişletildikten sonra yayınlanmıştır).

9. 17th CESE (Comparative Education Society in Europe) Congress, Oct. 14-18, 1996 Atina,

Paper presented: “The processing of historical knowledge in Turkish schoolbooks: time,

space, and action”.(Sunulan 150 bildiri içinden seçilen 25 makale ile birlikte –

geliştirildikten sonra- yayınlanmıştır)

10. Social Science Research Council’s (SSRC-USA) workshop titled “Post Independence

nation building in Central Asia and the Middle East” Tashkent 27-29 October, 1996,

Paper presented: “History Textbooks as Reflections of the Political Self: Turkey (1930s and

1990s) and Uzbekistan (1990s)” .(Verilen bildiriler arasından seçilmiş, düzeltilip

genişletildikten sonra IJMES ‘de yayınlanmıştır).

11. International Conference on “Culture and Reconciliation in South Eastern Europe”,

organized by the Association for Democracy in the Balkans, Selanik, 26-29 June 1997,

Paper presented: “Myth without method: Balkans still obscured in Turkish history

textbooks”.(olduğu gibi, konferans bildirileri olarak yayınlanmıştır)

12. International Conference on “Turkey-Israel: A Century of Common History”, organized by

Universite de Paris-Sorbonne and Boğaziçi University, Istanbul 4-5 June, 1998, Paper

presented: “Historical Knowledge in Turkish Schoolbooks: Is official history always

national?”.

13. International Seminar on “Culture, Society and Politics in Central Asia” organised by the

India International Center-Asia Project, 20-23 November, 1998, New Delhi, Paper

presented: “Highlighting Traditional Manners: Edep/Adab lessons and political culture in

Central Asia”. (genişletildikten sonra Hindistan’da yayınlanmıştır)

14. Greek-Turkish Workshop on “Nation-State Formation and the Idea of Citizenship in

Greece and Turkey”, 8-9 January 1999, İstanbul, Paper presented with Thalia Dragonas

and Anna Frangoudaki: “Youth and History: Greece and Turkey”. (genişletilerek Atina

Universitesi ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından 2004’de basılmıştır)

15. International Conference on “National Memory in Southeastern Europe” organised by The

Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe and Hellenic Foundation for

European and Foreign Policy, Halki Island 16-20, Greece- June 1999, Paper presented:

“Recent History, Present Controversy: The Turkish Republic in History Textbooks”.

(Olduğu gibi Konferans bildirileri olarak yayınlanmıştır)

16. Workshop on “Two Conflicts Four Communities” history teaching in Turkey/Greece,

Palestine/Israel with history teachers from Turkey and Greece, a worshop of a MEDA

project, EU, Comotini (Gümülcine), 9-12 Ocak 2000.

17. International Conference on “NATO-Russia Relations after Kosovo and Chechnia”

organised by International Relations Faculty, St. Petersburg University, 29-30 May 2000,

St. Petersburg, Russian Federation, Paper presented: “Turkey’s experience in NATO:

Geopolitical and Socio-cultural Factors”.

18. 2nd worshop on “Two Conflicts, Four Communities” with Greek, Turkish, Palestinian and

İsraili history teachers, MEDA project EU, Betleham/Kudüs, 17-23 Temmuz 2000.

19. International Conference on “Language- Society-History: The Balkans” organised by

Minister of National Education and Religious Affairs and Centre for Greek Language,

Selanik, November 11-12, 2001, Paper presented: “Naming the Turkish Language

Politically: Ottoman Language(1900s); Sun-Language(1930s); Azerbaijan

Language(1990s).

20. Helsinki Citizens Association tarafından düzenlenen Uluslararası Toplantı:

“Çokkültürlülüğün Geleceği: Avrupa Bütünleşmesi ve Küreselleşme”, 1-2 Aralık 2001,

Mersin. Sunulan bildiri: “Yerellik ve Mikro-Güvenlik” (Localism and Micro-security).

21. Fransız Anadolu Enstitüsü ve Heildelberg Üniversitesinin düzenlediği “L’islam

contemporain au Caucase” adlı uluslararası Seminerde tartışmacı, 24-25 Mayıs 2002,

İstanbul Fransız Sarayı.

22. European Union Center of California’in düzenlediği konferanslar serisi, 12 Şubat 2003

Pitzer College Claremont, California Name of the Conference: “History and Visions of

Independence: Turkey, Azerbaijan and Uzbekistan”.

23. International Conference “Balkan Identities in Bulgarian Culture” organised by the

Institute for Literature, 26-27 June 2003, Sofia, Paper presented: “Turkish History Thesis

and Its Aftermath”.

24. Konrad Adenauer Vakfı ile Yüksek Strateji Enstitüsünün Almanya ve Türkiye

uzmanlarıyla toplanan “Güvenlik Politikaları” atelyesi içinde Kafkasya-Analizler

Beklentiler oturumunda konuşmacı, 10-11 Mayıs 2003, Silivri Klassis Resort Hotel.

25. “Siyasi İrade/Milli İrade ve Eğitimde Entellektüellerin Rolü” (Political Will/National Will,

The role of intellectuals in education), 21-24 Ekim 2003, Kırım/Ukrayna, Yalta/Crimea.

26. Helsinki Yurttaşlar Derneği ve Avrupa Komisyonu tarafıdan düzenlenen, Avrupa Birliği

Sürecinde Dil Hakları (Language Rights in the process of European Integration) adlı

uluslararası panelde konuşmacı, 19-20 Aralık 2003, Istanbul Bilgi Üniversitesi.

27. “Avrasyacılık Nereye Kadar?” Okan Üniversitesi ve DEİK’I organize ettiği uluslararası

sempozyum, İstanbul, Mart 2004.

28. With Vişne Korkmaz “Russian Eurasianism: A Model for Iran and Turkey?”, ICANAS

Konferansı, Moskova 16-21, Ağustos 2004.

29. International Forum “Globalization and Dialogue Between Civilizations, 29 Sept-1Oct.

2004, Tbilisi, Georgia. Paper presented: “The Politics of Difference, Danger and

Dialogue”.

30. Uluslararası Diyarbakır Konferansı, “Ortadoğu’da Barış ve Halkların Barış Hakkı” (Peace

in the Middle East and Right to Peace), 28-30 Mayıs, 2005, Diyarbakır. Sunulan Bildiri:

“Bölge Adı ve Dünya Siyaseti: Ortadoğu ve Avrasya” (Region’s name and World Politics:

Middle East and Eurasia).

31. Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law, Economics and Political Sciences,

School of Political Sciences, guest lecturer on Turkish political Life and culture, Selanik,

21-25 November, 2005.

32. 13 Mayıs 2006, Uluslararası Konferans. Oturum Başkanı Oturum: Identity, Value and

World Order, Istanbul Kültür Sanat Vakfı.

33. Yıldız Teknik Strateji NATO Panel 2007.

34. 13-14 Mayıs Diyarbakır Uluslararası Kadın Konferansı, paper presented: “Toplumsal

Cinsiyet ve Milliyetçilik”, 2007.

35. 24-26 Mayıs Tiflis II International Forum on “Globalization and Dialogue Between

Civilizations” 2007, Tiflis, paper presented: Political Power and Peace Initiatives: The case

of Turkey”.

36. 26-29 Mayıs Baku International Conference on “Particularities of the Political Situation in

the South Caucasus and Approaches of External Powers”, Rosa Luxemburg Foundation

2007.

37. 10-14 Ekim 2007, Rodos, Greece, World Public Forum “Dialogue of Civilizations” V

Annual Session: Paper presented: “The Meaning of Simplicity”.

38. Ekonomi, İdare ve Hukuk Enstitüsü (Kazan, Tataristan/Rusya Federasyonu) ile

Türkiye’nin Tataristan Cumhuriyeti’ndeki Genel Konsolosluğunun düzenlediği (Kazan-23

Kasım 2007) “Türkiye-Tataristan: Stratejik Ortaklık Yolunda” başlıklı uluslararası bir

konferans’da sunduğu bildiri “Legacy of Eurasianism as a Continental Strategy?” /

Avrasyacılık Mirası Kıtasal Strateji Olarak Değerlendirilebilir Mi?”

39. International Conference on “Political Representation and Participation of Minorities in the

Balkan Democratization Process” organized by New Bulgarian University and Marmara

University Research Center for International Relations, sponsored by TİKA, 30 Nov-1 Dec,

2007, Sofia.

40. Geleceği Yeniden Yazıyoruz -Uluslararası “Yerel Yönetimler ve Kadın” adlı Konferansta

(International Conference on Local Government and Women) “Yerel Yönetimlerde Kadın

Katılımı ve Temsil Modelleri adlı oturumun Başkanı, 3 -4 Mayıs, 2008, Diyarbakır,

Bağlar Belediyesi.

41. Erasmus Programı çerçevesinde Varşova Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler

Bölümünde ders “Türkiye’de Siyasal Hayat” (lecture on Political Life in Turkey), 4 -6

Haziran 2008, Varşova.

42. Workshop on “Central Asian History – Vision and Revision” organized by the Department

of South and Central Asian Studies, Stockholm University. 1-2 Ekim 2008, Stockholm,

Sunduğu bildiri: “The Coverage of Central Asia in Turkey: political, cultural, educational”.

43. International Conference on the Centenary of the Young Turk Revolution, “The Young

Turks and their Legacy” organized by the University of Macedonia. 10-11 Ekim 2008,

Selanik, Sunduğu bildiri: “Union and Progress in Shades: samples from history textbooks”.

44. Duşanbe (10 Ocak 2009) Reshaping Political Culture in the Region: Macro-Nationalism. Rosa Luxemburg Vakfı (Moskova) tarafından düzenlenmiştir.

45. Sofya (Mayıs 2010) Paper presented: Self-Reflection: Image of Europe in Turkish Schoolbooks in the conference called Emotional Content of National Identity, Balkan Studies Institute.

46. 27 Eylül 2012, Berlin, Humboldt Üniversitesinde Eine Veranstaltung der International Working Group ‘Academic Liberty and Freedom of Research in Turkey’ (GIT), Berlin. Unterstützt von:  Humboldt  ZMO and Rosa Luxemburg Foundation’ın düzenlediği panelde sunulan bildiri: “Intellectual Dissidence Under Arrest in Turkey”, GITTürkiye.

47. 18 Ekim 2012, Essen, Interkulturelles Bildungszentrum e.V. de çeşitli bakanlıkların, University Duisburg-Essen ve German PEN’in düzenlediği GermanTurkish Book Fair Ruhr 2012 de yapılan konuşma: “Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler”

48. 14-16 Dec, Athens, 2012, Historein Dergisinin ve Atina Üniversitesi Tarih ve Felsefe Bölümlerinin düzenlediği, “Metapolitefsi: From Democratization to Crisis” adlı sempozyumun “İspanya, Portekiz ve Turkiye’de post-otoriterlik” oturumunda sunulan bildiri: “The Seeesaw of Democratization and Authoritarianism” adlı bildiri.

49. Londra (17 Nisan 2013) Press and Media Freedom in Turkey üzerine House of Commons’da Foreign Policy Centre tarafından düzenlenen, Wednesday Talks kapsamında yapılan Türkiye İfade Özgürlüğü Hakkında Yapılan Konuşma.

51. Londra (18 Nisan 2013) Freedom of Expression Round Table Meeting organized by PEN.

53. Londra (27 Nisan 2013) Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali. İngiltere Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER) tarafından düzenlenen toplantıda Sunulan Bildiri: “Kürt Sorununda Türk Aydının Rolü”.

54. Londra (28 Nisan 2013) London School of Economics’te Paper presented: “Political Participation Problems of the Kurds”.

55. Oslo  (9 Ekim 2013) Norwegian Writers on the Freedom of Expression in Turkey organized by Norwegian PEN non-fiction writers. Paper presented: “Violations of Freedom of Expression in Turkey”.

56. Köln (19-20 Ekim 2013) Türkiye-Almanya İnsan Hakları Derneği (TÜDAY) tarafından düzenlenen “Democraticaziton of Turkey and Role of Constitution Making” adlı konferansta Sunulan bildiri: “Katılım için Eşitlik (Moral Güç) ve Yerellik (Bağlayıcı Güç)”.

57.  Montpellier (27 Ocak 2014) Montpellier Barosunun, İnsan Hakları Enstitüsü ve Fransa Avukatlar Sendikası’nın düzenlediği ”Savunma Hakkı Üzerindeki Baskı Mekanizmaları” adlı toplantıda Sunulan bildiri: “Türkiye’de Kürtlerin Eğitimde/Akademide Statü Arayışı”.

58. Stockholm İsveç’te (10 Nisan 2014 ) Women’s Contributions During the Peace Processes: The Case of Turkey. İsveç Parlemontosunda konuşma.

59. Stockholm, İsveç’te (12 Nisan 2014) ABF’de (Workers’ Association for Education) Kadınların Barış İnisiyatifi’nin organize ettiği toplantıda sunulan bildiri: “Türkiye’de Yerinden Yönetim ve Kadının Rolü”.

60. Halle, Almanya’da (26-28 Mayıs 2014) Leopoldina Sempozyumu, Eleventh Biennial Meeting of International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies’te Max Perutz Memorial Lecture kapsamında “Science and Human Rights in Turkey Today”.

61. İstanbul’da (21-22 Kasım 2014) BAU Beşiktaş Kampüsü Fazıl Say Salonunda İnsan Hakları Ağı ve Azınlık Hakları Komisyonunun düzenlediği İsveç Araştırma Enstitüsü ve Raoul Wallenberg Institute’in desteklediği Uluslararası Anadil Konferansında sunulan bildiri: “Türkiye’nin Siyasal İklimi ve Anadil Eğitimi”.

62. Söyleşi ve İmza Günü (Bulut Falı), Essen, Almanya’da (9 Kasım 2014).

63. Paris’te 25-28 Mart 2015 tarihleri arasında düzenlenen Le Genocide des Armeniens de l’Empire Ottoman dans la Grande Guerre adlı konferansta sunulan bildiri: “Founding Myths of Turkish Denial”.

64. Paris’te (4 Kasım 2015) Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales’ in düzenlediği “Seçimlerden Sonra Türkiye’yi Neler Bekliyor” adlı yuvarlak masa toplantısında “The Nature and Culture of Politics in Turkey” hakkında konuşma.

65. İstanbul’da (7-8 Kasım 2015) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin düzenlediği “A New Middle East: Persisten Authoritarianism(s) or Prospects for Democratization?” adlı konferansın “Women in the Middle East” oturumunda moderatör.

Ulusal panel, sempozyum, kongre, konferanslar

1. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurultayı, Ankara, 14-16 Mart, 1990, “Korumanın

eğitim, sosyal ve ekonomik yönü” komisyon çalışmaları.

2. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Paneli, Marmara Üniversitesi, International Relations

Club, İstanbul, Mart 1991.

Sunduğu Bildiri: “KEİB ve Çevre Sorunları”

3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadınların Ankarası Komisyonunun düzenlediği Çevre Paneli,

Ankara,18 Nisan 1992.

Sunduğu bildiri : “Doğa – Siyaset – Yurttaşlık”

4. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Problemler,

Araştırmalar, Tartışmalar” adlı Birinci Uluslararası Tarih Kongresi (24-26 Mayıs 1993) nde

“1930’ların Genel Ortamı İçinde Türk Tarih Tezi” konulu panelde konuşmacı, Ankara,

ODTÜ.

5. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfì ve D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi, “Tarih

Öğretimi Sempozyumu”, İzmir, 29 Eylül-1 Ekim, 1994.

Sunduğu bildiri: “Tarih Öğretiminde ‘Türk Dünyası'” (Genişletilerek yayınlanmıştır)

6. Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği “Türkiye Gözü ile Bağımsız Türk

Cumhuriyetleri ve Sınır Kapıları” konulu Sempozyum, İstanbul, 23. 2. 1995.

Sunduğu bildiri: “Yeni Türk Cumhuriyetleri’nde Milli Kimlik ve ‘Toplumsal Sözleşme'”.

7. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Tarih

Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyasì Semineri” , İstanbul,29-31 Mayıs 1995.

Sunduğu bildiri: “Azerbaycan’da Siyasal Bağımsızlık (1918-1920 ve 1991-) ve Türkçülük”.

(Genişletilerek yayınlanmıştır)

8. Fransız Anadolu Araştırmaları Merkezinin Kafkasya ve Ortaasya araştırmaları konularında

düzenlediği seri konferanslar çerçevesinde Mayıs 21 1996’da “Azerbaycan’da Türkçülük

akımları” adlı konferans, İstanbul, Fransız Sarayı. (genişletilerek Avrasya Etüdleri’nin Ekim

1996 sayısında yayınlanmıştır)

9. İstanbul (10-11 Ocak 1997) İstanbul Alman Kültür Merkezinin Düzenlediği Ders Kitapları Aracılığıyla Türk-Alman İlişkileri adlı panelde katılımcı.

9. Mersin Üniversitesi 1. Ulusal Tarih Kongresi: “Tarih ve Milliyetçilik” 30 Nisan-2 Mayıs

1997, Mersin

Sunduğu bildiri: “Yeni Bağımsızlık ve Ulusun Adı: Özbek Milliyetçiliği” (genişletilerek

yayınlanmıştır)

10. Koç Üniversitesi’nin düzenlediği “Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri” adlı toplantı, İstanbul

Sunduğu bildiri: “Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Safhaları”, 9. Mayıs, 1998.

11. UNESCO’nun düzenlediği Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarının Yeniden Yazılması adlı

Sempozyum, Ankara, 4 Mayıs 1998

Sunduğu bildiri: “Yeni Kuşaklara Mesafe ve Muhakeme Kazandırmak İçin Yerel tarih,

Evrensel tarih, Milli Tarih”

12. Sakarya Üniversitesinin düzenlediği “Türk Cumhuriyetleri ve Petrol Boru Hatları” adlı

toplantıda konuşmacı, Kocaeli, 13 Mayıs 1998.

13. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, Cumhuriyet Tarihi

sempozyumu, 26 Ekim 1999.İstanbul

Sunduğu bildiri: “Cumhuriyet Tarihinin Eğitimi”

14. “Kafkasya, Ortadoğu ve Avrasya Perspektifinde Türkiye’nin Önemi” sempozyumu, Harp

Akademileri, İstanbul, 28-29 Nisan 1998

Sunduğu bildiri: “Kafkasya: Eşit/Ortak Menfaat Coğrafyası”, (olduğu gibi yayınlanmıştır)

15. Urfa Barosu ve Helsinki Yurttaşlar Derneği ile AB Komisyonu Ankara Temsilciliğinin

düzenlediği “Yerel Kültürler ve Avrupa Bütünleşmesi”( 2-4 Kasım, 2000, ŞanlıUrfa) adlı

toplantıda konuşmacı, panelist ve atelye moderatörü.

Sunduğu bildiri: “Anadil ve Yerel Kimlik”

16. Kıbrıs, European University of Lefke, 3-4 Nisan 2001, Sempozyum: “Güzelyurt Tarih

Buluşması”, Güzelyurt

Sunduğu bildiri: “Tarihçilik: Geçicilik ve Güvenlik” (düzeltilip geliştirildikten sonra Lefke

Üniversitesi tarafından Yayınlanmıştır)

17. İstanbul Belediyesi ve Gazeteciler Yazarlar Vakfı, İstanbul 9 Şubat 2002, Panel: “11 Eylül

sonrası küreselleşme”.

18. Marmara Üniversitesi, İstanbul,24 Nisan 2002, Panel: “Orta (daki) Asya Ülkeleri”

19. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi, Magosa 2 Mayıs 2002,Konferans:“Yeniden Küreselleşen

Orta Asya”

20. Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Toplantıları, İstanbul, 3 Haziran 2002

Konferans: “Kendi Hikayelerimiz ve Resmi Hikayeler”

21. Helsinki Yurttaşlar Derneğinin düzenlediği “Mahalli Yaz Okulları” projesi kapsamında Van

Yaz Okulu, 7-15 Eylül 2002. Verdiği Ders: Yaşam Boyu Eğitim, Yönettiği Atelye. İdeal bir

üniversiteden ne anlıyoruz?, Katıldığı Panel: Üniversite Gençliği ve Avrupa Birliği

Entegrasyon Süreci

22. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin davetlisi olarak 12 Eylül 2002’de Seminerler Programı kapsamında yaptığı sunum: Üniversite Olgusu, Bilginin Yolları

22. Avrasya Platformu 4. Uluslararası Kurultayı, 18-21 Eylül 2002, Antalya, Yönettiği Oturum:

Avrasya Etik Konseyi ve Diyalog Avrasya Dergisinin Çalışmaları

23. Helsinki Yurttaşlar Derneğinin Düzenlediği “Uluslararası Müdahaleler, Meşruiyet ve Irak

Krizi””başlıklı toplantıda oturum Başkanı. Oturumun adı: ırak Krizi ve Sivil Etkinlikler

8 Mart 2003, Istanbul

24. Gaziantep (26 Mayıs 2003) Gaziantep Üniversitesinin düzenlediği Türkiye ve Yeni Bağımsız Komşular adlı konferansta konuşmacı.

24. Azerbaycanlı Genç Bilim Adamları 1. Sempozyumu, Uluslararası İlişkiler Oturumu Başkanı,

Ocak 9 Ocak 2005 İstanbul.

25. “Türkiye ve Yeni Bağımsız Komşular” Konferans, 26 Mayıs 2003, Gaziantep Üniversitesi.

26. Munzur Festivali, Tunceli, Panelist Kadın Hakları Temmuz 2004.

27. Geçmişle Yüzleşme ve Barış, DEHAP’ın organize ettiği Panellerde konuşmacı, Ağustos

2004, Van ve Muş.

28. KA-DER eğitimi Mersin Aralık 2004.

29. KA-DER eğitimi Eskişehir, Şubat 2005

30. Gökkuşağı Sivil Toplum Örgütü Konferans “Sivil Toplumda Kadının Rolü”(Women’s role

in Civil society) Gaziantep, Kasım 2004.

31. Kafkas Universitesi ve ASAM’ın düzenlediği II. ULusal Türk Dış POlitikası Sempozyumu,

13-15 Nisan 2005, Sunduğu Bildiri: “Türkiye’nin Türkistan Politikası”, Kars.

32. KA-DER Eğitimi Van, 18-22 Nisan 2005.

33. KA-DER Eğitimi İstanbul Heybeliada 9-12 Mayıs 2005.

34. KA-DER Eğitimi Ankara 4-9 Eylül 2005

35. KA-DER Eğitimi Denizli

36. KA-DER Eğitimi Samsun Ocak 20-25, 2006

37. Mayıs Diyarbakır, Kadın Konferansı

38. 6 Haziran 2006 Terakki’de Tarih Günleri, Istanbul, “Tarihte Avrupa’dan Türkiye’ye,

Türkiye’den Avrupa’ya Bakış” adlı oturumda konuşmacı

39. İktisatçılar Kongresi 2007

40. Munzur Festivali Tunceli, Temmuz 29-30, 2006

41. İstanbul (9 Mart 2007) Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünün Düzenlediği Security in a Changing World adlı konferansta  Moderatör.

41. “İnsan Hakları, Barış ve Kürt Sorunu” adlı panelde konuşmacı, Insan Hakları Derneği

İstanbul Şubesi, 1 Mart 2008, İstanbul.

42. “Eğitim-Sen Kadın Paneli”, Eğitim Sen Mardin Şubesi, 8 Mart 2008, Mardin.

Sunduğu Bildiri: “Türkiye’de Kadın Hareketinin son 30 yılı”

44. Diyarbakır (3-4 Mayıs 2008) Uluslararası Yerel Yönetimler ve Kadın Konferansında -Yerel Yönetimlerde Kadın ve Temsil Modelleri Oturumuda Moderatör.

43. AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) in düzenlediği “kadının vatandaşlık hakları” adlı

programda eğitici, 14 -16 Haziran 2008, Van

44. KA-DER Siyaset Okulu projesi çerçevesinde “yerel seçimlere yönelik çeşitli partilerden ve

sivil toplum örgütlerinden kadınların eğitimi” 30 Haziran – 4 Temmuz 2008, Trabzon

45. KA-DER Siyaset Okulu 28 Temmuz – 1 Ağustos 2008, Tunceli

46. Munzur Festivali etkinlikleri içinde “Türkiye’de Alevilik” adlı söyleşide moderatör 2

Ağustos 2008, Tunceli

47. KA-DER siyaset okulu, 8-12 Eylül 2008, Hatay

48. KA-DER Siyaset Okulu 19 -22 Ekim 2008, Van.

49. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin organize ettiği “85. yılında

Cumhuriyet Projeleri” Konferansında oturum başkanı, 23 Ekim 2008, İstanbul

50. KA-DER Siyaset Okulu 17 -20 Kasım 2008, İzmir

51. Diyarbakır (Eylül 2009) Mezopotamya Sosyal Forumunun Düzenlediği toplantı dizisinde İfade Özgürlüğü ile ilgili panelde sunduğu bildiri: ”Anadil Bir Topluluk Hakkıdır”

51. İstanbul (25 Ekim 2009) Turkey-EU Relations adlı toplantıda sunduğu bildiri: ”Current Political Dynamics in Turkey and Overview.

52. Bursa (4-6 Kasım 2009) Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Topluluğunun düzenediği Hukuk Sistemleri ve Etnisiteler başlıklı toplantıda sunduğu bildiri: ”Türkiye’nin Açılım Sürecinde Dil, Kimlik ve Güvenlik”

53. Ankara (21 Şubat 2010) KÜRDİ-DER Ankara’nın organize ettiği toplantıda sunulan bildiri: ”Anadilde Eğitim, Çift Dilli Eğitim”

53. Eskişehir (25 Ekim 2010) Türk Tabipleri Birliği Eskişehir Tabipler Odasının Düzenlediği ”Tarih ve İktidar” konulu konulu konferansta konuşmacı.

54. Van BDP Siyaset Akademisinde verilen ders: ”Her Yerde Her Zaman Siyaset, Kadın Bakış Açısıyla Siyaset Bilimine Giriş” (1 Ocak 2011)

******************************************************************************

51. Bodrum (Barış Şimdi Hemen) Panel, 23 Ekim 2011, konuşmacı.

51. 15 Ekim 2012, Bilgi Üniversitesi Açık Hava Dersleri, düzenleyen: Sosyal-İş & DİSK

Ders: “Akademik Özgürlük”.

52. 31 Ekim 2012, Sabancı Üniversitesi “Cultural Studies Speaker Series” çerçevesinde

Konferans: “Türk Tarih Tezi ve Akademik Özgürlük, Dünden Bugüne”

53. 1 Kasım 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,TUIC Akademi Dergisi’nin lansmanı için düzenlenen “Özel Hayatın Gizliliği, Devlet Güvenliği ve Medya Etiği” adlı panelde konuşmacı

54. 3 Kasım 2012, TÜSES’in organize ettiği Erdal İnönü Anma Toplantısı,

Sunulan bildiri: “Kürt Siyaseti Hangi Düğümde”

55. 17 Kasım 2012, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, SOMDER (Sosyoloji Mezunları Derneği) tarafından düzenlenen “Sosyoloji Kendisini Tartışıyor” adlı konferansta sunulan bildiri: “Üniversitelerde Araştırmacı Özgürlüğü”.

56. ODTÜ 29 Kasım Ankara’da Öğretim Elemanları Derneğinin düzenlediği panelde konuşmacı – Bilişim Teknolojisi ve Davalar

57. 3 Aralık 2012 İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisinin düzenlediği program çerçevesinde “Kadın Bakış açısıyla Siyaset Bilimine Giriş” dersi

58. KADER 19 Ocak 2013 Anayasa ve Kadın Sempozyumu (uluslararası) moderatör.

59. ŞIRNAK BAROSU panel Kadın ve Barış Dili Konuşmacı şarkıcı Rojin ile birlikte – Cizre 9 Mart 2013

60. Diyarbakır KESK/Eğitimsen’in düzenlediği Anayasa, Siyaset ve Kadın Paneli – Konuşmacı Canan Yalağan ile birlikte – 10 Mart 2013

61. Diyarbakır (3 Mayıs 2013) Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)’nın düzenlediği Müzakare ve Taraflar adlı oturumda sunduğu bildiri: “Barış Müzakereleri ve Kadının Rolü”

61. 10 Mayıs 2013 GITT Türkiye’nin Organize Ettiği Parmaklıklar Ardında Akademi (Bir Suçlu Olarak Araştırmacının Portresi) tartışmasında katılımcı.

62. 11 Mayıs 2013’te Eğitim-Sen’in İzmir’de Düzenlediği İzmir Barışı Konuşuyor Toplantısında konuşmacı

62. Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Davetiyle 13 Haziran 2013’te Barış, Müzakere, Demokrasi Konferansı.

63. Diyarbakır (21-22 Eylül 2013) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliğ’nin düzenlediği Sınırları Aşalım Barışı Kuralım adlı toplantıda katılımcı.

63. İstanbul (22-23 Kasım 2013) Türkiye’de Demokrasi – Avrupa’ya Doğru Zorlu Görev. Panel II’de Kürtler, Barış Süreci ve Anayasal Süreci’nde Konuşmacı. Global Progressive Forum ve Friedrich Ebert Stiftung’un tarafından düzenlenmiştir.

64. Diyarbakır (1 Şubat 2014) BDP Dış İlişkiler Konferansı adlı toplantıda Sunulan bildiri: “Türkiye’nin Dış Politika Dinamikleri ve Ortadoğu’da Muhalif Kürt Siyasal Mücadelesi”.

65. İstanbul (9 Şubat 2014) Halkların Demokratik Kongresi Anayasa Komisyonu tarafından düzenlenen “Adalet İstiyoruz” adlı toplantının “TMY ve Özel Yetkili Mahkemeler” oturumunda sunulan bildiri: “Yargı Bağımsızlığı ve Rehin Olmak”.

66. İstanbul (15 Mart 2014) Friedrich Ebert Stiftung’in düzenlediği “Kadınların Siyasete Katılımı” adlı açık oturum.

67. İstanbul (5 Nisan 2014) Mimar Sinan Üniversitesinde, Üniversite Dayanışma Platformu ve Eğitim Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesinin Düzenlediği “Üniversitelerde Hak ve Bilimsel Özgürlük İhlalleri: Kıskaç Altında Üniversite” toplantısında sunduğu bildiri: “Üniversitede Ortak Yaşam: “Üniversite Yaşamı/İlişkileri Düzenleyen Kuralları Birlikte Nasıl Oluşturalım?”.

68. İzmir (25 Nisan 2014) İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi- Kadın ve Siyaset Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen Yerel Siyaset Akademisinde verdiği ders: “Barış, Kadın ve Yerel Yönetimler”.

69. Batman (23 Kasım 2014) Eğitim Sen’in düzenlediği panelde sunulan bildiri: “Barış Dili ve Kadın”.

70. Mardin (21 Şubat 2015) Dünya Anadil Günü kapsamında Eğitim-Sen’in düzenlediği konferansta “Politika ve Dil” üzerine konuşma

71. Sakarya (7 Mart 2015) İnşaat Mühendisleri Odasında düzenlenen konferansta “Kadın ve Siyasal İktidar” üzerine konuşma.

72. Kars (11 Nisan 2015) Eğitim-Sen’in düzenlediği “Katılım Yetmez Kadınlar Siyasal Kararlar ve Uygulamalar” adlı panelde konuşmacı.

73. Van (14 Nisan 2015) Anka Kültür Sanat Merkezi’nin düzenlediği İmza ve Söyleşi gününde “Kadın – Cezaevi- Demokratikleşme” üzerine konuşma.

74. İstanbul (6 Mayıs 2015) Platform for Democratic Speech ve Kadir Has Hukuk Klubünün düzenlediği “Türkiye’de Akademik Özgürlükler” adlı konuşma.

75. Datça (6 Eylül 2015) İskele Sanat Merkezi’nde imza ve söyleşi.

Siyasi Toplantılar

 1. Prag (7-8 Aralık 2009) Avrupa Sosyalist Partisi PES’in düzenlediği Sosyalist Enternasyonal Toplantı DTP temsilcisi olarak.
 2. Paris (13 Ekim 2010) Sosyalist Enternasyonal Kadın (SIW) Bölgesel Toplantısı. BDP temsilcisi olarak
 3. Atina (Temmuz 2011) Sosyalist Enternasyonal Genel Toplantısı. BDP temsilcisi olarak ve SIW bölgesel toplantısı (Arap Baharı).
 4. İstanbul (8-9 Kasım 2013) Sosyalist Enternasyonal Kadın Toplantısı. BDP temsilcisi olarak. (Women and Arap Spring).

 

 

BÜŞRA ERSANLI

Marmara University

Dept. of Political Science and International Relations

Anadolu Hisarı Campus,

Cumayolu 1,  Beykoz, ISTANBUL

 

Tel: 90 216 308 99 19

Fax: 90 216 308 24 85

 

 

for their buyer’s agents. New Real Estate Agents should look to their own sphere of influence and referral marketing to see the most effective return on their investment. An agent can spend as little as $100/month marketing to their family, friends, and womens manny ramirez jersey colleagues and see an incredible return. There are many great referral systems around that all focus on the same premise that if you consistently market yourself tyrod taylor womens jersey to your sphere of influence as the Real Estate Agent to go to then you will get more business. The key is to pick a system and to follow that system. You will see results. Choosing the Wrong Brokerage for the Wrong Reasons New Real Estate Agents choose their new broker for a variety of reasons they have a good reputation, they offer the most competitive split, the office is close to authentic colton schmidt youth jersey their authentic matt elam youth jersey house, etc While these alone aren’t bad reasons to choose a broker, they aren’t going to do a lot to lyle sendlein mens authentic jersey help you in your success. The 1 reason to choose a broker, and the question to ask is, “What do you offer your
Shop Discounted NFL Jerseys from China As we all know, today is September 19th in 2009. In China, we will greet jay novacek youth jersey our great country’s birthday on October 1st. In order to celebrate it, our online store is holding an activity that is all products in our online store are sold at the discounted price. You can purchase your favorite NFL jerseys at your acceptable price. For a loyal NFL football fan, owning an NFL jerseys is not excessive requirement for you, or no one will believe you are the authentic john kuhn womens jersey real authentic paul kruger mens jersey football freak. Do you agree with me? However, as the original NFL jerseys always comes with high price tag that some fans think they are far reaching from them. They always wait for an opportunity to get wholesale jerseys or discounted jerseys. If that is you, your chance is coming. In our online store, we offer you various NFL jerseys include replica NFL jerseys, authentic NFL jerseys. There are NFL jerseys with the same number and same style of your favorite star. All of the jerseys laron byrd youth authentic jersey are at emmanuel lamur youth authentic jersey high quality and sophisticated
Articles Connexes: